Suda On Line menu Search

Home
Search results for mu,1305 in Adler number:
Greek display:    

Source text displayed in Betacode format:

*mousw/nios, *kapi/twnos, *turrhno/s, po/lews *boulsini/ou, dialektiko\s filo/sofos kai\ *stwi+ko/s, gegonw\s e)pi\ *ne/rwnos, gnw/rimos d' *)apollwni/ou tou= *tuane/ws kai\ a)/llwn pollw=n: pro\s o(\n kai\ e)pistolai\ fe/rontai *)apollwni/ou ka)kei/nou pro\s *)apollw/nion. dia\ gou=n th\n parrhsi/an kai\ to\ e)legktiko\n kai\ to\ u(perba/llon th=s e)leuqeri/as u(po\ *ne/rwnos a)nairei=tai. fe/rontai au)tou= lo/goi dia/foroi filosofi/as e)xo/menoi, kai\ e)pistolai/. peri\ tou/tou tou= *mouswni/ou le/gei o( *paraba/ths e)n e)pistolh=|: th\n paroini/an, h(\n ei)s u(ma=s o( th=s *(ella/dos h(gemw\n peparw/|nhken, ou(/tw baqe/ws h)/negkas, ou)de\n h(gou/menos tou/twn ei)s se\ gegone/nai: to/ ge mh\n th=| po/lei bohqei=n e)kei/nh| bou/lesqai kai\ proqumei=sqai, peri\ h(\n e)poih/sw ta\s diatriba/s, filoso/fou yuxh=s e)sti tekmh/rion, w(/ste moi dokei= to\ me\n pro/teron *swkra/tei prosh/kein, to\ deu/teron de/, oi)=mai, *mouswni/w|: e)kei=nos me\n ga\r e)/fh, o(/ti mh\ qemito\n a)/ndra spoudai=on pro/s tou tw=n xeiro/nwn kai\ fau/lwn blabh=nai: o( de\ e)peme/leto barw=n, o(phni/ka feu/gein au)to\n e)pe/tatte *ne/rwn. toute/sti teixw=n: ba/reis ga\r ta\ tei/xh.

Sorry, but the translation database has no matches for your query: mu,1305.

Consider registering as a contributor (if you aren't one already), and requesting any related entries.

Or try to refine your search. Here are some tips.


Find      
Test Database Real Database

(Try these tips for more productive searches.)