Suda On Line menu Search

Home
Search results for iota,471 in Adler number:
Greek display:    

Headword: Iôb
Adler number: iota,471
Translated headword: Job
Vetting Status: high
Translation:
The really great and note-worthy struggler for truth, the first one who opened that universal gymnastic stadium, the man who overthrew the adversary in every round, the man who received the blows and bruises even down to the bone and remained unconquered. The one full of worms and crowned; the man whom not even death was strong enough to lay low and cover with dust, but who continued to stand like some statue immutable or (as one might say) untiring [and] unmalleable, throughout his life throwing down and dashing the adversary to pieces. This man was the first to trample down the Devil; this man took trophies of victory from the evil one, not by competing in the Nemean [Games] and the Olympian [Games] and the Isthmian [Games] and the Pythian [Games] and whatever [games] the Greek stories brag about, but competing so as to defend his children and property and cattle and servants and all the things having to do with life, the strong-souled man who looked upon the same houses which had become tombs of the corpses and common graves of his own children, whom the all-abominable one in one day and hour spread out in heaps as they were being fed well and dining together at the table, when [the all-abominable one] had shaken their house down on them,[1] not two or three or four but ten,[2] laying low all of them, both men and women. And even with these things the rage and malice of the adversary was not satisfied, until, having called forth the naked athlete himself to the dung-heap, he made him spotted all over with wounds[3] and full of worms, making him a sight horrible and strange to everything under the sun, biting with his teeth and licking with his tongue the whole body of the blessed man for seven years: until the all-abominable one drew defeat upon himself and inherited a shameful end. You know the rest of the story and the prizes of this lover of wisdom. And you also have this man’s book, singing much more sweetly than the books of Homer and Plato the nightingale; not just narrating tales and sketches of others' sufferings -- either Achilles the Bold or the ever-crafty Odysseus, whose wounds became trophies and whose seductions of women became successes -- but narrating Satan smitten by some naked man, unarmed and alone, and the sympathizing of his friends with rhetoric and tears[4] and natural histories of the whole of creation and the natures of living things, and birds, and other glorious narration. And narrating Satan himself in the likeness of a dragon[5] -- crooked and twisted, with eyes bright as if dripping fire, and also the shared descent into Hades and the subterranean places of the dead, and again the redeeming of his righteous crown and children and entire property, taking many times more, and doubling his life-span.[6] And with the names of his daughters being extraordinary -- not Leda or Europa or Antiope, whom Zeus highest of the gods deflowered, but taking the names of Day, Kasia,[7] and Amalthea[8], and being deemed more distinguished than all the women under the heavens.[9] And, the greatest thing [that the daughters got was] the good lineage of Job, the prize-winner and crown-wearer, just as if [the daughters had] obtained by chance a token or a randomly selected lot. For this man alone, well-born of the people from the East, the illustrious and thrice-longed-for, this man earned, out of his own prizes, the best and most extreme: being resurrected together with Christ and beholding again this world with his body -- not like the fable of Herakles and Alkestis (wife of Admetus) whom, when she had died for her husband, the valiant fighter[10] and man begotten over three nights raised up but then [he, Herakles] perished accidentally in the end by fire and by a woman -- but, by the ineffable power of our Savior, who disarmed Hades and carried off the dead from the subterranean parts, who took his seat at the right side of the Father with [the body] which he had assumed previously. And he rules over all the invisible and visible creation.
Greek Original:
Iôb, ho megas ontôs ekeinos kai gennaios tês alêtheias agônistês, ho prôtos anoixas to gumnikon ekeino kai pankosmion stadion, ho ton antipalon pasais tais palais katabalôn, ho mechri kai tôn osteôn tas plêgas kai tous môlôpas eisdexamenos kai meinas aêttêtos, ho skôlêkôn plêrês kai stephanitês: hon oude thanatos ischuse katastrôsai kai konisai ta opisthen, all' eti hestêken hôsper tis andrias aperitreptos ê kai akmôn anêlatos, di' holou tou biou katapalaiôn kai katarassôn ton antikeimenon. houtos prôtos katepatêse ton Diabolon: houtos êrato kata tou ponêrou nikês tropaia, ou Nemea kai Olumpia Isthmia te kai Puthia kai hosa Hellênikoi diakompazousi logoi agônizomenos, alla pro paidôn kai ktêseôs kai boskêmatôn kai therapeias kai pasês tou biou diagôgês kai ptômatôn oikias taphous tas autas kai poluandria tôn heautou paidôn gegenêmenas ho karteropsuchos theasamenos, hous en miai hêmerai kai hôrai epi tês trapezês euôchoumenous kai sunesthiontas katestrôse sôrêdon ho pammiaros, episeisas autois to dômation, ou duo kai treis ê tettaras, alla deka tous pantas kai pasas katabalôn. kai oude mechri toutôn hê lussa kai baskania êrkesthê tou antipalou, heôs auton ton athlêtên gumnon epi tês koprias ekkalesamenos kai katastikton holon tois helkesi kai plêrê skôlêkôn apergasamenos, theama phrikton te kai xenon holêi têi huph' hêliôi katestêsen, etesin hepta tois odousi dardaptôn kai têi glôssêi likmômenos holon to sôma tou makaros: mechris hotou tên hêttan eph' heauton ho pammiaros epespasato kai tên aischunên teleon eklêrôsato. echeis to loipon kai toutou tou philosophou ta epathla. echeis kai toutou tên biblon polu tês Homêrou kai Platônos aêdonos ligurôteron aidousan, ou muthôn kai pathôn allotriôn huphêgêseis diagoreuousan, ê ton thrasutaton Achillea ê ton Odussea ton polumêchanon, hôn hai sphagai tunchanousi tropaia kai gunaikôn phthorai katorthômata, alla ton Satanan hupo gumnou tinos kai aoplou kai monou katarassomenon, kai philôn sumpathôn dêmêgorias kai dakrua kai phusiologian holês tês ktiseôs kai zôiôn kai orneôn phuseis kai lampra tina diêgêmata, kai autou de tou drakontos tên eikona tou skoliou kai pollas echontos tas helixeis kai tous ophthalmous hôs pur apostilbontas: kai tên eis haidou kai tôn katachthoniôn tou monogenous huiou tou theou sunkatabasin kai tên ex haidou kai tôn nekrôn anabiôsin kai palin ton dikaion stephanitên anagoreuousan kai paidas kai ktêsin holên poluplasiôs lambanonta kai chronon zôês diplasiazomenon kai thugaterôn onomata exallassonta, ou Lêdês ê tês Eurôpês kai Antiopês, has ho tôn theôn hupatos Zeus diekorêsen, all' Hêmeras te kai Kasias kai Amaltheias prosônumias lambanousai kai to krithênai pasôn gunaikôn tôn hupo ton ouranon ekprepesterai, kai to dê megiston tou nikêphorou kai stephanitou Iôb tên eugeneian hôsper ti gnôrisma kai klêron lachousas exaireton. monos gar houtos eugenês tôn aph' hêliou anatolôn, ho kleinos kai tripothêtos, ho touto kerdanas tôn heautou athlôn to teleutaion kai eschaton, to meta Christou sunanastênai kai ton têide kosmon theasasthai palin meta tou sômatos, ou kata ton Hêrakleous muthon kai tên Admêtou Alkêstin, hên ho kallinikos te kai triesperos huper tou andros teleutêsasan êgeire, kan eschaton puros te kai gunaikos gegone paranalôma, alla kata tên arrêton tou sôtêros hêmôn dunamin, tou ton haidên skuleusantos kai tous nekrous ek tôn katachthoniôn harpasantos, hos ekathisen ek dexiôn tou gennêtoros meta tou proslêmmatos kai basileuei pasês aoratou te kai horatês ktiseôs.
Notes:
Attributed in Kuster's edition (Paris 1700) to the same source as alpha 425.
[1] Job 1:19.
[2] Job 42:13.
[3] Job 2:7.
[4] Job 2:12.
[5] Job 41:1.
[6] Job 44:10.
[7] cf. kappa 451.
[8] Job 42:14.
[9] Job 42:15.
[10] cf. kappa 233.
Reference:
M. Poliakoff, "Jacob, Job and Other Wrestlers," Journal of Sport History 11.2 (1984) 48-65
Keywords: art history; athletics; biography; children; clothing; epic; food; gender and sexuality; geography; imagery; medicine; mythology; philosophy; poetry; religion; rhetoric; tragedy; women; zoology
Translated by: Christopher Babcock on 9 December 2002@12:09:33.
Vetted by:
David Whitehead (added x-refs; cosmetics) on 10 December 2002@04:42:38.
Gregory Hays (Added bibliographical reference. ) on 9 January 2003@10:11:12.
Catharine Roth (modified translation) on 10 January 2003@01:10:45.
David Whitehead (added note; cosmetics) on 27 May 2003@05:56:18.
David Whitehead (another keyword) on 6 October 2005@09:09:45.
David Whitehead (tweaked tr; more keywords; cosmetics; raised status) on 13 January 2013@08:11:27.
Catharine Roth (cosmeticule) on 29 August 2013@22:44:56.
Catharine Roth (coding, deleted link) on 2 September 2013@20:14:32.
Catharine Roth (tweaked translation) on 30 January 2019@02:00:16.
Catharine Roth (more tweaks) on 1 February 2019@01:19:37.
Catharine Roth (another tweak) on 1 February 2019@23:06:16.
Catharine Roth (more tweaks) on 2 February 2019@02:09:56.
Catharine Roth (typos found by Ron Allen) on 2 February 2019@23:34:56.
Catharine Roth (more tweaks) on 3 February 2019@01:24:55.
Catharine Roth (more tweaks) on 3 February 2019@22:27:17.
Catharine Roth (more tweaks) on 10 May 2020@00:55:15.

Find      

Test Database Real Database

(Try these tips for more productive searches.)

No. of records found: 1    Page 1

End of search