סטאַטוס פֿון לײענען קאָרעקטור

אָפֿט איז די רשימה פֿאַרשפּעטיקט מיט אַ טאָג־צװײ.

פּראָגרעס

95%
95% קאָנטראָלירט (5415 פֿון 5684 זײַטן)

לױטן בוך

לױט רעדאַקטאָר(ין)