סטאַטוס פֿון לײענען קאָרעקטור

אָפֿט איז די רשימה פֿאַרשפּעטיקט מיט אַ טאָג־צװײ.

פּראָגרעס

94%
94% קאָנטראָלירט (5387 פֿון 5684 זײַטן)

לױטן בוך

לױט רעדאַקטאָר(ין)