באחד בשבת

באחד ועשרים יום לחדש מנחם אב שנת חמשת אלפים ושבע מאות וארבעים ושלש לבריאת עולם למנין שאנו מונים כאן במאדסון װיסקאנסין במדינת ארצות הברית באמריקה

איך החתן רפאל ארי בר אשר יוסף ומרים המכונה פינקל והכלה בתיה לאה בת שמואל יוסף וטובה המכונה גאלדשטין אמרו דין לדא הוי לי לאנתו ודא לדין הױ לי לגברא כדת משה וישראל ואנא אפלח ואוקיר ואיזון ואפרנס יתך לך כהלכות נשין וגוברין יהודאין דפלחין ומוקרין וזנין ומפרנסין לנשיהון ולגובריהון בקושטא ויהיבנא לך כסף דנשואין זוזי מאתן דחזי לך ומזונך וכסותך וספוקך ומיִעל לותך כאורח כל ארעא

וצבו מר רפאל ארי חתן דין ומרת בתיה לאה כלה דא והוה לה לגברא והות ליה לאנתו ודין נדוניא דנהלו מבי אבהתהון ואמהתהון בין בכסף בין בדהב בין בתכשיטין במאני דלבושא בשימושי דירה ובשימושי דערסא הכל קבלו עליהם רפאל ארי חתן דין ובתיה לאה כלה דא והוסיפו להון מן דילהוּן עוד מאה זקוקים כסף צרוף אחרים כנגדן סך הכל מאתים זקוקים כסף צרוף

וכך אמרו רפאל ארי חתן דין ובתיה לאה כלה דא אחריות שטר כתובתא דא נדוניא דין ותוספתא דא קבלית עלי ועל ירתי בתראי להתפרע מן כל שפר ארג נכסין וקנינין דאית לי תחות כל שמיא דקנאי ודעתיד אנא למקנא נכסין דאית להון אחריות ודלית להון אחריות כלהון יהון אחראין וערבאין לפרוע מנהון שטר כתובתא דא נדוניא דין ותוספתא דא מנאי ואפילו מן גלימא דעל כתפאי בחיי ובתר חיי מן יומא דנן ולעלם ואחריות וחומר שטר כתובתא דא נדוניא דין ותוספתא דא קבלו עליהם רפאל ארי חתן דין ובתיה לאה כלה דא כחומר כל שטרי כתובות ותוספתות דנהגין בישראל העשויין כתיקון חכמנו זכרונם לברכה

וצבו רפאל ארי חתן דין ובתיה לאה כלה דא למשבק דין לדא ודא לדין למנהג כל יומי חייהון באורחא דאורייתא כהלכות נשין וגוברין יהודאין וצבו ברעות נפשיהון ואסכימו לקבלא על נפשיהון בית דינא דכנישטא דרבנן ודבית מדרשא דרבנן דארעתא דקיימא או מאן דאתי מן חילה היך רשו יחידאה לאלפא יתהון למיזל באורחא דאורייתא ולמרחם ולאוקרא דין לדא ודא לדין כל יומי מיגד נישואיהון

וקבלו על נפשיהון כל חד מנהון לארשאה לחבריה לזמנא יתה לבי דינא דאידכר מן עילה אן יתרמא תגרא ביניהון בדיל דיכול למיחי כל חד דירעי מנהון בדיני דאורייתא כל יומי חיוהי וארשיאו לבי דינא דאידכר למרמא פיצויין על כל חד מנהון אן לא יצבי למיזל קדמוהי בדינא או אן לא יצבי לצייתא לפסקא דדיניה דלא כאסמכתא ודלא כתופסי דשטרי

וקנינא מן מר רפאל ארי בר אשר יוסף ומרים חתן דנן למרת בתיה לאה בת שמואל יוסף וטובה כלה דא ומן מרת בתיה לאה בת שמואל יוסף וטובה כלה דא למר רפאל ארי בר אשר יוסף ומרים חתן דנן על כל מה דכתוב ומפרש לעיִל במנא דכשר למקנא ביה

והכל שריר וקים