אײער מיט פֿלײש

דר' סוס
איבערזעצונג: שמואל זערין (2018)


איך הײס מײש ― איך הײס מײש ― מײש איך הײס. יענער מײש־איך־הײס! יענער מײש־איך־הײס! געפֿעלט מיר גאָר נישט מײש־איך־הײס! װילסטו עסן אײער מיט פֿלײש? נײן, איך װיל נישט, מײש־איך־הײס איך האָב שטאַרק פֿײַנט אַן אײ מיט פֿלײש! װילסט זײ עסן דאָ צי דאָרט? איך װיל נישט דאָ, איך װיל נישט דאָרט. איך װיל זײ נישט אין קײן שום אָרט. נישט קײן אײער! נישט קײן פֿלײש! ס'געפֿעלט מיר גאָר נישט, מײש־איך־הײס! װילסט זײ עסן אין אַ הױז? װילסט זײ עסן מיט אַ מױז? נײן, איך װיל נישט אין אַ הױז. נײן, איך װיל נישט מיט אַ מױז. איך װיל נישט דאָ, איך װיל נישט דאָרט. איך װיל זײ נישט אין קײן שום אָרט. נישט קײן אײער! נישט קײן פֿלײש! ס'געפֿעלט מיר גאָר נישט, מײש־איך־הײס! װילסט זײ עסן אין אַ קעסטל? װילסט זײ עסן מיט אַ קעצל? נישט קײן קעסטל! נישט קײן קעצל! נישט קײן הױז! נישט קײן מױז! איך װיל נישט דאָ, איך װיל נישט דאָרט. איך װיל זײ נישט אין קײן שום אָרט. נישט קײן אײער! נישט קײן פֿלײש! ס'געפֿעלט מיר גאָר נישט, מײש־איך־הײס! װילסטו, קענסטו, אין אַן אױטאָ? עס שױן, עס! זײַ נישט קײן שוטה! איך װיל נישט, קען נישט, אין אַן אױטאָ. גיב עס כאָטש אַ לעק, דו זעסט, און אפֿשר דאָרטן אין אַ נעסט? איך װיל נישט, קען נישט, אין אַ נעסט. און נישט אין אױטאָ, כ'גלײב עס פֿעסט! נישט קײן קעסטל! נישט קײן קעצל! נישט קײן הױז און נישט קײן מױז! איך װיל נישט דאָ, איך װיל נישט דאָרט. איך װיל זײ נישט אין קײן שום אָרט. נישט קײן אײער! נישט קײן פֿלײש! ס'געפֿעלט מיר גאָר נישט, מײש־איך־הײס! אַ באַן! אַ באַן! אַ טשו־טשו באַן! ברענג עס מיט אין באַן אַרײַן! נישט אין אַ באַן! נישט אין אַ בױם! נישט אין אַן אױטאָ, לאָז מיך שױן! איך װיל נישט, קען נישט, אין אַ קעסטל. כ'קען נישט, װיל נישט, מיט אַ קעצל. נישט קײן הױז און נישט קײן מױז! איך װיל נישט דאָ, איך װיל נישט דאָרט. איך װיל זײ נישט אין קײן שום אָרט. נישט קײן אײער! נישט קײן פֿלײש! ס'געפֿעלט מיר גאָר נישט, מײש־איך־הײס! װילסט עס עסן װוּ ס'איז טונקל? לעש די ליכט אױס, זאָל זײַן טונקל! איך װיל נישט, קען נישט, װען ס'איז טונקל. װילסטו, קענסטו, װען ס'איז נאַס? איך װיל נישט, קען נישט, װען ס'איז נאַס. איך זאָג דיר נײן! איך װער אין כּעס! נישט אין טונקל, נישט אין באַן, נישט אין אױטאָ, נישט אין בױם. איך װיל נישט, קען נישט, אין אַ קעסטל. נישט אַפֿילו מיט אַ קעצל. נישט קײן הױז און נישט קײן מױז! איך װיל נישט דאָ, איך װיל נישט דאָרט. איך װיל זײ נישט אין קײן שום אָרט. געפֿעלט דיר נישט אַן אײ מיט פֿלײש? געפֿעלט מיר גאָר נישט, מײש־איך־הײס! און מיט אַ ציג, װאָס האָט אַ באָרד? װאָס טױג עס מיר דעם ציגלס באָרד? און אפֿשר װילסטו אױפֿן באָרט? איך װיל נישט, קען נישט, אױפֿן באָרט. און װאָס זשע טױג מיר ציגלס באָרד?! איך װיל נישט, קען נישט, װען ס'איז נאַס. איך זאָג דיר נײן! איך װער אין כּעס! נישט אין טונקל, נישט אין באַן, נישט אין אױטאָ, נישט אין בױם. איך װיל נישט, קען נישט, אין אַ קעסטל נישט אַפֿילו מיט אַ קעצל. נישט קײן הױז און נישט קײן מױז! איך װיל נישט דאָ, איך װיל נישט דאָרט. איך װיל זײ נישט אין קײן שום אָרט. נישט קײן אײער! נישט קײן פֿלײש! ס'געפֿעלט מיר גאָר נישט, מײש־איך־הײס! ס'געפֿעלט דיר נישט, אַזױ גאָר, האַ? נעם אַ ביסל, נאַ דיר, נאַ. און אפֿשר װעט עס דיר געפֿעלן. מײש! איך זאָג דיר, שטיל זאָל זײַן! איך עס אַ ביסל, לאָז מיך זײַן! . . . הײ, כ'האָב ליב דאָס אײ מיט פֿלײש! איך האָב עס יאָ ליב, מײש־איך הײס! און איך װעל עסן אױפֿן באָרט. און מיטן ציג, װאָס האָט אַ באָרד! איך װעל זײ עסן װען ס'איז נאַס און װען ס'איז פֿינצטער! אױף אַ באַן! און אין אַן אױטאָ! אין אַ נעסט! ס'איז טאַקע מלא־טעם, דו זעסט? איז איכ'ל עסן אין אַ קעסטל. איכ'ל עסן מיט אַ קעצל. איכ'ל עסן אין אַ הױז. און איכ'ל עסן מיט אַ מױז. זיכער דאָ, און זיכער דאָרט. איך װיל עס שױן אין יעדן אָרט. אַ טעם גן־עדן, אײער מיט פֿלײש, אַ גרױסן ש'כּוח, מײש־איך־הײס!