Suda On Line menu Search

Home
Search results for imagery in Keyword:
Greek display:    

Headword: Ἀββακούμ
Adler number: alpha,12
Translated headword: Habakkuk, Avvakoum
Vetting Status: high
Translation:
[A name meaning] father of awakening. For the [word] abba means father,[1] and koum means awakening.[2] So also in the Holy Gospel: "Talitha, koum," that is, "young girl, get up."[3] From which [it is] clear that Abbakoum must be written with double b.[4]
Greek Original:
Ἀββακούμ: πατὴρ ἐγέρσεως. τὸ μὲν γὰρ ἀββᾶ σημαίνει πατήρ, τὸ δὲ κοὺμ ἔγερσις: ὡς καὶ παρὰ τῷ θείῳ εὐαγγελίῳ: ταληθὰ, κούμ, ἤγουν ἡ παῖς ἐγείρου. ὅθεν δῆλον, ὅτι διὰ τῶν δύο ββ γραπτέον τὸ Ἀββακούμ.
Notes:
An etymology for the name of the prophet Habakkuk (in the Septuagint, Ambakoum or Avvakoum), based on two Aramaic words found in the New Testament. The Suda is drawing from older onomastica; the same etymology is found in the Origenistic lexicon (see bibliography).
[1] See already alpha 10. The Hebrew/Aramaic אבּא abba means father.
[2] The Hebrew/Aramaic קום kūm means arise; it can also be used to mean awake.
[3] Mark 5:41 (web address 1); not in the other Gospels, but several times in patristic literature.
[4] The Suda is correct. The doubling of the בּ is indicated by its dot (dagesh); unlike Greek, Hebrew and Aramaic do not replicate doubled letters.
Reference:
Paul de Lagarde, Onomastica Sacra, p. 200, line 14-15
Associated internet address:
Web address 1
Keywords: children; Christianity; definition; dialects, grammar, and etymology; gender and sexuality; imagery; religion; women
Translated by: Anne Mahoney on 21 August 1998@16:59:43.
Vetted by:
Catharine Roth (Altered wording.) on 29 July 2000@23:23:46.
Catharine Roth (Augmented note with information supplied by Lee Fields.) on 1 May 2001@19:02:40.
David Whitehead (added x-ref; cosmetics) on 22 July 2003@10:07:42.
Raphael Finkel (Added notes 2, 4, Hebrew.) on 12 August 2004@14:47:21.
Catharine Roth (added a keyword) on 8 October 2005@00:31:59.
William Hutton (cosmetics, added keywords and link, set status) on 21 August 2007@09:59:47.
Jennifer Benedict (cosmetics) on 24 March 2008@23:27:14.
Catharine Roth (upgraded link) on 17 December 2011@00:23:06.
David Whitehead (another keyword; typo and other cosmetics) on 18 December 2011@10:27:45.
Catharine Roth (typo) on 18 December 2011@10:53:04.
Catharine Roth (coding) on 5 August 2013@01:12:51.
Raphael Finkel (Converted Romanization of Hebrew to ISO 259.) on 7 August 2014@13:38:11.
David Whitehead (expanded a note; cosmetics) on 2 April 2015@08:48:00.
David Whitehead (coding) on 15 August 2015@06:56:57.

Headword: Ἀβασάνιστος
Adler number: alpha,21
Translated headword: untested
Vetting Status: high
Translation:
[Meaning someone/something] unexercised or unexamined, unscrutinized. The word comes from the test of the goldsmith's stone, on which they scrutinize gold.[1] Aelian in his On Providence used the word 'untested' to mean 'without pain'.[2]
Greek Original:
Ἀβασάνιστος: ἀγύμναστος ἢ ἀνεξέταστος, ἀδοκίμαστος. εἴρηται δὲ ἀπὸ τῆς βασάνου τῆς χρυσοχοϊκῆς λίθου, ἐν ᾗ δοκιμάζουσι τὸ χρυσίον. ἐχρήσατο δὲ Αἰλιανὸς ἐν τῷ περὶ προνοίας τῷ ἀβασάνιστος ἀντὶ τοῦ ἄνευ ὀδύνης.
Notes:
= Synagoge alpha4 (Lexica Segueriana 3.14); Photius, Lexicon alpha30 Theodoridis; perhaps ultimately derived in part from Phrynichus (Praeparatio rhetorica fr. 39 de Borries); cf. Hesychius alpha89 and a cluster of related entries: alpha 2276, Hesychius alpha4899, Synagoge alpha589, Photius alpha1845.
[1] βάσανος can mean both the touchstone itself and the testing process. See beta 139, and cf. beta 137.
[2] Aelian fr.9 Hercher (= 9 Domingo-Forasté). The version of the entry at Synagoge alpha4 includes the information that this is from the third book of the work in question.
Keywords: athletics; definition; dialects, grammar, and etymology; imagery; law; philosophy; rhetoric; science and technology; trade and manufacture
Translated by: Anne Mahoney on 22 August 1998@12:58:18.
Vetted by:
William Hutton (Modified translation, cosmetics, added keywords, set status) on 20 January 2001@11:28:32.
David Whitehead (modified translation; augmented notes) on 21 January 2001@05:35:01.
William Hutton (tweaked translation, expanded notes, added keywords, set status) on 27 August 2007@05:12:39.
William Hutton (Updates references in footnotes.) on 11 November 2007@07:10:05.
William Hutton (typo) on 8 February 2008@02:59:18.
Jennifer Benedict (added keyword) on 23 March 2008@00:55:08.
David Whitehead (typos) on 19 December 2011@06:11:54.
David Whitehead on 16 August 2013@06:31:43.
David Whitehead (cosmetics; another keyword) on 2 April 2015@08:51:56.

Headword: Ἀβελτεροκόκκυξ
Adler number: alpha,31
Translated headword: silly cuckoo
Vetting Status: high
Translation:
The vacuous and silly man.[1]
Greek Original:
Ἀβελτεροκόκκυξ: ὁ κενὸς καὶ ἀβέλτερος.
Notes:
cf. generally alpha 32, alpha 33.
[1] Plato Comicus fr. 64 Kock = 65 K.-A. (Phrynichus 48.11). For "cuckoo" alone, in this sense, see e.g. Aristophanes, Acharnians 598 (web address 1 below), and Hesychius s.v. κόκκυγες .
Associated internet address:
Web address 1
Keywords: comedy; definition; ethics; imagery; zoology
Translated by: Anne Mahoney on 23 August 1998@16:28:01.
Vetted by:
William Hutton (Cosmetics, keywords, raised status) on 24 January 2001@22:19:23.
David Whitehead (modified translation and note) on 25 January 2001@03:48:12.
Catharine Roth (augmented note, raised status) on 8 October 2007@00:27:35.
Jennifer Benedict (typo) on 23 March 2008@01:09:06.
Jennifer Benedict (added link) on 25 March 2008@01:04:18.
David Whitehead (x-refs; more keywords;) on 19 December 2011@06:48:41.
Catharine Roth (upgraded link) on 7 August 2013@23:23:30.
Catharine Roth on 7 August 2013@23:26:55.
David Whitehead (updated a ref) on 1 January 2015@08:53:56.

Headword: Ἀβολήτωρ
Adler number: alpha,59
Translated headword: meeter
Vetting Status: high
Translation:
Or[1] ἄβολος ["un-shedder"], a donkey that has not yet shed its teeth, from which the animal's age is known. Similarly, a young animal that does not yet have its indicators.[2] An 'indicator' is what they call a tooth that falls out, by which they verify the age. These teeth are also called 'finished,' by a metaphor from the animals themselves. The ἀπογνώμονες are those who have grown old and lost their indicators. Also [sc. attested is the phrase] 'unshed foals',[3] those who have not yet lost teeth.
Greek Original:
Ἀβολήτωρ καὶ Ἄβολις. ἢ Ἄβολος, ὄνος ὁ μηδέπω βεβληκὼς ὀδόντας, ἐξ οὗ γνωρίζεται ἡ ἡλικία τοῦ ζῴου. ἐκ δὲ τούτου ὁ νέος οὐδέπω γνώμονα ἔχων. γνώμονα δὲ ἔλεγον τὸν βαλλόμενον ὀδόντα, δι' οὗ τὰς ἡλικίας ἐξήταζον: τὸν δὲ αὐτὸν καὶ κατηρτυκότα ἔλεγον, ἐκ μεταφορᾶς τῶν τετραπόδων. καὶ ἀπογνώμονας τοὺς ἀπογεγηρακότας, οἷς ἐλελοίπει τὸ γνώρισμα. καὶ Ἀβόλους πώλους, τοὺς μηδέπω βεβληκότας ὀδόντας.
Notes:
[1] The entry has begun with two unglossed headwords, ἀβολήτωρ ('one who meets': LSJ -- web address 1 below) and ἄβολις (attested only here; not in LSJ).
[2] γνώμων ; cf. gamma 347, kappa 1061.
[3] Accusative plural, evidently quoted from somewhere.
Associated internet address:
Web address 1
Keywords: definition; dialects, grammar, and etymology; imagery; medicine; science and technology; zoology
Translated by: Anne Mahoney on 26 August 1998@19:11:01.
Vetted by:
William Hutton (Modified headword and translation, augmented notes, added keywords, set status) on 30 January 2001@22:25:55.
David Whitehead (added note; cosmetics) on 23 April 2002@09:15:27.
David Whitehead (another keyword) on 18 October 2005@05:37:54.
Jennifer Benedict (cosmetics, betacode) on 25 March 2008@11:23:51.
David Whitehead (modified headword; augmented notes and keywords; cosmetics) on 25 March 2008@11:38:18.
Catharine Roth (cosmetics) on 24 August 2010@16:57:08.
David Whitehead (tweaks) on 19 December 2011@08:26:52.

Headword: Ἀβρόμιος
Adler number: alpha,84
Translated headword: Bromios-less, Bromius-less
Vetting Status: high
Translation:
[Meaning] without wine.
"If I escape through the wave of destructive fire, I tell you I will drink for one hundred suns from dewy streams, Bromios-less[1] and wine-less." In the Epigrams.[2]
Greek Original:
Ἀβρόμιος: χωρὶς οἴνου. ἢν ὀλοοῦ διὰ κῦμα φύγω πυρὸς, εἰς ἑκατόν σοι ἠελίους δροσερᾶν πίομαι ἐκ λιβάδων, ἀβρόμιος καὶ ἄοινος. ἐν Ἐπιγράμμασιν.
Notes:
The headword is presumably extracted from the epigram quoted, its only attestation outside lexicography.
[1] Bromios is a name frequently given to Dionysos (delta 1185): see beta 547.
[2] Greek Anthology 6.291.3-5 (author unknown), the vow of a wine-loving woman, should her fever break; cf. Gow and Page (vol. I, 74-77), mu 1022, and sigma 955. This epigram appears twice in the Anthologia Palatina (AP). In the first instance, it is attributed to Antipater of Thessalonica. But in the second instance (inserted after 9.164), and following redaction by the AP scribe designated C (the Corrector), it is noted to be ἀδέσποτον , anonymous (ibid. and vol. II, 100-101)
References:
A.S.F. Gow and D.L. Page, eds., The Greek Anthology: The Garland of Philip and Some Contemporary Epigrams, vol. I, (Cambridge, 1968)
A.S.F. Gow and D.L. Page, eds., The Greek Anthology: The Garland of Philip and Some Contemporary Epigrams, vol. II, (Cambridge, 1968)
Keywords: definition; ethics; food; imagery; medicine; poetry; religion; women
Translated by: Anne Mahoney on 26 August 1998@19:37:23.
Vetted by:
William Hutton (Modified headword and translation, added note and keywords, set status) on 1 February 2001@09:40:10.
David Whitehead (modified headword; tweaked translation; x-refs; cosmetics) on 3 January 2005@10:37:13.
David Whitehead (more keywords; tweaks) on 20 December 2011@04:12:25.
Catharine Roth (cosmeticule) on 21 December 2011@01:49:18.
David Whitehead (expanded primary note; cosmetics) on 2 April 2015@11:06:04.
Ronald Allen (expanded n.2, added bibliography, added cross-references, added keywords) on 23 October 2018@18:32:39.
Ronald Allen (typo n.2 second cross-reference) on 23 October 2018@18:40:26.
Ronald Allen (corrected epigram attribution in n.2, added bibliography entry) on 29 October 2018@13:29:47.

Headword: Ἁβρός
Adler number: alpha,87
Translated headword: delicate
Vetting Status: high
Translation:
[Meaning] bright, delicate, tender.[1]
In the Epigrams: "a cicada sat above a cithara delicately murmuring."[2]
"All the same that fellow is dainty and delicate and weakened by the softness of his body and depraved and with his hair done up like the most licentious little courtesans. And when he goes in to see the king his face and his curly hair are always delicately dripping [with perfume], and he takes as much money from the communal difficulties as would satisfy even the legendary Midas."[3]
Greek Original:
Ἁβρός: λαμπρὸς, τρυφερὸς, ἁπαλός. ἐν Ἐπιγράμμασιν: ἁβρὸν ἐπιτρύζων κιθάρας ὕπερ ἕζετο τέττιξ. ὅμως δὲ ὁ τρυφερὸς ἐκεῖνος καὶ ἁβρὸς καὶ ὑπὸ μαλακίας τοῦ σώματος κατεαγὼς καὶ λελυγισμένος καὶ τάς τε κόμας ἀναδούμενος, ὥσπερ αἱ τῶν ἑταιρίδων ἀσελγέστεραι, καὶ ἁβροσταγὲς ἔχων ἀεὶ τὸ μέτωπον καὶ τοὺς βοστρύχους, λαβὼν χρυσίον ἐκ τῶν κοινῶν συμφορῶν, ὅσον ἱκανὸν ἦν ἐμπλῆσαι καὶ τὸν ἐκ τοῦ μύθου Μίδαν, εἰσέρρει πρὸς τὸν βασιλέα.
Notes:
For this adjective see already alpha alpha 73 and alpha 86, and again alpha 88.
[1] Same glossing in other lexica; references at Photius alpha55 Theodoridis.
[2] Greek Anthology 6.54.7 (Paulus Silentarius).
[3] Attributed by Hemsterhuys to Eunapius; again (in part) at alpha 1860.
Keywords: biography; clothing; daily life; definition; ethics; gender and sexuality; historiography; imagery; mythology; poetry; women; zoology
Translated by: Anne Mahoney on 26 August 1998@19:39:27.
Vetted by:
William Hutton (Modified translation, cosmetics, augmented note, set keywords and status) on 2 February 2001@12:21:50.
David Whitehead (added note and keyword; cosmetics) on 9 February 2001@06:35:10.
David Whitehead (another keyword) on 3 January 2006@10:26:40.
David Whitehead (augmented notes and keywords; tweaks and cosmetics) on 21 December 2011@04:35:18.
Catharine Roth (cosmeticule) on 22 December 2011@19:16:16.
David Whitehead on 16 August 2013@07:18:56.
David Whitehead (another x-ref) on 17 January 2014@04:31:02.

Headword: Ἁβρότερον
Adler number: alpha,91
Translated headword: more delicately
Vetting Status: high
Translation:
"But they behaved more delicately than them and were full of Sybaris."
Greek Original:
Ἁβρότερον: ἀλλ' ἁβρότερον αὐτῶν εἶχον καὶ Συβάριδος μεστοὶ ἦσαν.
Notes:
Philostratus, Life of Apollonius of Tyana 4.27 (here illustrating the use of the neuter adjective as adverb; cf. already alpha 70).
See also alpha 86, alpha 87, alpha 88.
For the use of the toponym Sybaris in this way cf. sigma 1271, and see generally LSJ s.v. and OCD s.v.
Keywords: dialects, grammar, and etymology; ethics; geography; imagery; rhetoric
Translated by: Anne Mahoney on 26 August 1998@19:42:22.
Vetted by:
David Whitehead (modified headword and translation; augmented note; added keyword) on 2 February 2001@03:29:56.
Jennifer Benedict (added link) on 25 March 2008@11:58:23.
David Whitehead (more keywords; cosmetics) on 26 March 2008@03:58:52.
David Whitehead (x-refs; more keywords) on 21 December 2011@06:05:07.
Catharine Roth (deleted link) on 22 December 2011@19:21:32.

Headword: Ἀβυδηνὸν ἐπιφόρημα
Adler number: alpha,100
Translated headword: Abydene dessert, Abudene dessert
Vetting Status: high
Translation:
Whenever something unpleasant happens as a result of someone having shown up at the wrong time, we are accustomed to call it an "Abydene dessert." This is because the people of Abydos,[1] whenever they entertain a fellow-citizen or a foreigner, bring their children around to be admired after the ointments and the crowns. Those in attendance are disturbed by both the nurses clamoring and the children screaming. Hence it has become customary to say the foregoing.[2]
Greek Original:
Ἀβυδηνὸν ἐπιφόρημα: ὅταν ἀκαίρως τινὸς ἐπιφανέντος ἀηδία τις ᾖ, εἰώθαμεν λέγειν Ἀβυδηνὸν ἐπιφόρημα. διὰ τὸ τοὺς Ἀβυδηνοὺς, ὅταν τινὰ τῶν πολιτῶν ἢ ξένων ἑστιῶσι, μετὰ τὸ μύρον καὶ τοὺς στεφάνους τὰ παιδία περιφέρειν φιληθησόμενα. τῶν τε τιθηνῶν θορυβουσῶν τῶν τε παιδίων κεκραγότων ἐνοχλεῖσθαι τοὺς παρόντας. ἀφ' οὗ εἴθισται λέγειν τὸ προκείμενον.
Notes:
[1] A city on the Asiatic shore of the Hellespont: see alpha 101.
[2] See also Zenobius 1.4 and other paroemiographers. For a different explanation (involving taxes and harbor dues) see Athenaeus, Deipnosophists 14.641A [14.47 Kaibel], citing Aristeides, On Proverbs.
Keywords: aetiology; children; dialects, grammar, and etymology; economics; ethics; food; geography; imagery; proverbs; women
Translated by: Anne Mahoney on 25 August 1998@19:00:52.
Vetted by:
Eric Nelson on 31 December 1999@22:59:16.
David Whitehead (modified translation; added note) on 11 January 2001@07:21:18.
David Whitehead (added another note) on 11 January 2001@07:58:10.
David Whitehead (another keyword) on 16 November 2005@07:49:41.
Jennifer Benedict (title tags, cosmeticule) on 25 March 2008@23:59:40.
David Whitehead (more keywords; tweaks) on 21 December 2011@06:54:39.
David Whitehead on 16 August 2013@07:30:33.
David Whitehead (tweaked a ref) on 14 January 2015@03:15:50.

Headword: Ἄβυσσον
Adler number: alpha,104
Translated headword: abyss
Vetting Status: high
Translation:
[Meaning] that which not even a deep [βυθός ] can contain; but Ionians pronounce βυθός as βυσσός .[1]
From which also βυσσοδομεύειν ["to build in the deep"] appears to be said,[2] from the verb δύνω ["I sink"] [meaning] I enter upon secretly, with a change [of initial consonant] [giving] βύω , βύσω , βέβυσμαι , βέβυσαι , [and the nouns] βυσός and ἀβύσσος [meaning] where no-one enters because of its depth.[3]
Aristophanes in Frogs [writes]: "for immediately you will come to a huge lake, an absolute abyss."[4] And he also uses the word in the neuter: "they shall not make peace while the measureless [ἄβυσσον ] silver is with the goddess on the Acropolis." For 1,000 talents were stored on the Acropolis.[5]
"Abyss" is what the Holy Scripture calls the watery substance. So since the land is surrounded on all sides by waters [and] by great and small seas, David naturally called this [i.e., abyss] the earth's surrounding garment.[6] Also, "abyss calls to abyss", the same prophet says,[7] meaning figuratively military divisions and the excessive size of the multitude.[8]
"I was under water as [if] in a kind of abyss."[9]
So an abyss [is] a great amount of water.
Greek Original:
Ἄβυσσον: ἣν οὐδὲ βυθὸς χωρῆσαι δύναται: Ἴωνες δὲ τὸν βυθὸν βυσσόν φασιν. ὅθεν δοκεῖ λέγεσθαι καὶ βυσσοδομεύειν, παρὰ τὸ δύνω, τὸ ὑπεισέρχομαι, κατὰ τροπὴν βύω, βύσω, βέβυσμαι, βέβυσαι, βυσὸς καὶ ἀβύσσος, οὗ οὐδεὶς εἰσέρχεται διὰ τὸ βάθος. Ἀριστοφάνης Βατράχοις: εὐθὺς γὰρ ἐπὶ λίμνην μεγάλην ἥξεις πάνυ ἄβυσσον. καὶ οὐδετέρως φησὶν ὁ αὐτός: ἕως ἂν ᾖ τὸ ἀργύριον τὸ ἄβυσσον παρὰ τῇ θεῷ, οὐκ εἰρηνεύσουσιν. ἐν γὰρ τῇ ἀκροπόλει χίλια τάλαντα ἀπέκειτο. Ἄβυσσον καλεῖ τὴν ὑγρὰν οὐσίαν ἡ θεία γραφή. ἐπεὶ οὖν ἡ γῆ πανταχόθεν ὕδασι περιέχεται μεγάλοις καὶ μικροῖς πελάγεσιν, εἰκότως περιβόλαιον αὐτῆς εἴρηκεν ὁ Δαβίδ. καὶ, ἄβυσσος ἄβυσσον ἐπικαλεῖται, ὁ αὐτὸς προφήτης φησίν: τὰ στρατιωτικὰ λέγων τάγματα καὶ τὴν τοῦ πλήθους ὑπερβολὴν τροπικῶς. ὡς ἐν ἀβύσσῳ τινὶ ὑποβρύχιος ἐγενόμην. Ἄβυσσος οὖν ὑδάτων πλῆθος πολύ.
Notes:
See also alpha 105.
[1] This comment on Ionian pronunciation comes from the scholiast on Aristophanes, Frogs 138, quoted later in the entry.
[2] In Homer, Odyssey, where βυσσοδομεύω occurs most frequently, it has the sense "brood over."
[3] cf. Etymologicum Magnum 4.44. These are principal parts of the verb βύω , which means "to stuff," followed by βυσός , which does not exist according to LSJ. Probably this is a mistake for βυσσός , "depth of the sea" (cf. beta 598, βυσσόν ). The Suda generally has little concern for the distinction between single and double consonants. The author thus seems to propose a very dubious etymology: that ἀ-βυσσος literally means "unstuffable" -- i.e., unable to be entered. [Ms M (= Marcianus 448) omits this sentence.]
[4] Aristophanes, Frogs 137-8 (web address 1).
[5] "Silver" [ἀργύριον ] is a neuter noun in Greek, while lake [λίμνη ] in the previous sentence is feminine; the point is that the same form ἄβυσσον is used with both. The sentence quoted here is actually part of a scholion to Aristophanes, Lysistrata 173 (web address 2); Aristophanes uses the phrase τὸ ἀργύριον τὸ ἄβυσσον in that line itself.
[6] Psalm 103:6 LXX. See again under pi 1083.
[7] Psalm 41:8 LXX.
[8] Referring to the continuation of Psalm 41:8 LXX, "all thy waves and thy billows are gone over me" (KJV).
[9] From Theodoret's commentary (PG 80.1173) on Psalm 41:8 LXX.
Associated internet addresses:
Web address 1,
Web address 2
Keywords: Christianity; comedy; definition; dialects, grammar, and etymology; economics; epic; geography; history; imagery; military affairs; proverbs; religion
Translated by: Elizabeth Vandiver on 21 November 1998@17:02:02.
Vetted by:
William Hutton (Cosmetics, augmented note, added keywords, set status) on 5 February 2001@11:48:31.
David Whitehead (added note; cosmetics) on 9 February 2001@08:11:37.
David Whitehead (added x-ref; cosmetics) on 4 July 2003@08:14:49.
Elizabeth Vandiver (Added links; cosmetics) on 14 December 2003@15:22:17.
David Whitehead (modified translation and notes 6-9) on 28 April 2004@11:16:41.
Jennifer Benedict (betacoding) on 26 March 2008@00:15:00.
Catharine Roth (cosmetics) on 19 April 2011@18:23:25.
David Whitehead (more keywords) on 25 April 2011@04:11:52.
Catharine Roth (tweaked translation and note, after consulting with the translator) on 26 April 2011@17:14:37.
David Whitehead (augmented notes and keywords; tweaks and cosmetics) on 22 December 2011@03:45:27.
Catharine Roth (coding) on 21 November 2014@10:58:29.
David Whitehead (cosmetics) on 21 November 2014@11:44:30.
David Whitehead (coding) on 15 August 2015@07:36:21.

Headword: Ἀγαθῶν ἀγαθίδες
Adler number: alpha,123
Translated headword: skeins of good things
Vetting Status: high
Translation:
The proverb is used in the comic poets in reference to a lot of good things.[1]
Also [sc. attested is] 'sea of good things', in reference to an abundance of good things.[2]
Also [sc. attested is] 'anthills of good things', in reference to an abundance of good fortune.[3]
Also [sc. attested is] 'heap of good things', in reference to an abundance of good things and a lot of good fortune.[4]
Greek Original:
Ἀγαθῶν ἀγαθίδες: τάττεται ἡ παροιμία παρὰ τοῖς κωμικοῖς ἐπὶ τῶν πολλῶν ἀγαθῶν. καὶ Ἀγαθῶν θάλασσα, ἐπὶ πλήθους ἀγαθῶν. καὶ Ἀγαθῶν μυρμηκίαι, ἐπὶ πλήθους εὐδαιμονίας. καὶ Ἀγαθῶν σωρὸς, ἐπὶ πλήθους ἀγαθῶν καὶ πολλῆς εὐδαιμονίας.
Notes:
The wordplay of the headword phrase ἀγαθῶν ἀγαθίδες is hard to render in English. 'Bundles of bounties' might do.
[1] (Same material in Photius.) Again at alpha 2601; and see also nu 77 and tau 147.
[2] Again at pi 2049.
[3] Comica adespota fr. 827 Kock, now 796 K.-A.
[4] cf. Apostolius 1.5, etc.
Keywords: comedy; daily life; ethics; imagery; proverbs; zoology
Translated by: William Hutton on 1 April 2001@00:28:16.
Vetted by:
David Whitehead (added notes; minor cosmetics) on 2 April 2001@03:44:41.
David Whitehead (augmented notes; tweaks and cosmetics) on 22 December 2006@08:09:36.
David Whitehead (more keywords; tweaks) on 22 December 2011@07:28:42.
David Whitehead (corrected a ref) on 16 March 2012@07:56:43.
David Whitehead (updated a ref) on 29 December 2014@04:31:45.
David Whitehead (coding) on 12 July 2015@03:58:05.

Headword: Ἀγαθώνιος
Adler number: alpha,125
Translated headword: Agathonios, Agathonius
Vetting Status: high
Translation:
A proper name.[1]
[The man] who was king of Tartessos.[2]
Also [sc. attested is the phrase] "Agathon's pipe-playing": the soft and relaxed [kind]; alternatively that which is neither loose nor harsh, but temperate and very sweet.[3]
Greek Original:
Ἀγαθώνιος: ὄνομα κύριον. ὃς ἐβασίλευσε τῆς Ταρτησσοῦ. καὶ Ἀγαθώνιος αὔλησις: ἡ μαλακὴ καὶ ἐκλελυμένη: ἢ ἡ μήτε χαλαρὰ, μήτε πικρὰ, ἀλλ' εὔκρατος καὶ ἡδίστη.
Notes:
[1] Herodotus 1.163 gives it as Arganthonios (text at web address 1). See also tau 137.
[2] In southern Spain; probably the Biblical Tarshish. See generally tau 137 and OCD(4) s.v. (p.1433).
[3] Zenobius 1.2. On Agathon (an Athenian poet of the late C5 BC) and his reputation for softness see alpha 124; and on his aulos music, M.L. West, Ancient Greek Music (Oxford 1992) 354-5.
Associated internet address:
Web address 1
Keywords: biography; daily life; definition; ethics; geography; historiography; history; imagery; meter and music; proverbs; tragedy
Translated by: David Whitehead on 10 February 2001@09:33:27.
Vetted by:
Catharine Roth (added link) on 25 April 2002@11:17:50.
David Whitehead (augmented notes and keywords) on 17 September 2002@05:14:00.
Catharine Roth (cross-reference, italics, keyword) on 18 September 2006@18:09:26.
David Whitehead (tweaks) on 22 December 2011@07:42:50.
David Whitehead on 22 December 2011@07:43:09.
David Whitehead (updated a ref) on 29 July 2014@12:34:58.

Headword: Ἀγάλακτες
Adler number: alpha,128
Translated headword: milkmates
Vetting Status: high
Translation:
[Meaning] those who are members of the same family, blood-kin, brothers. But others [sc. define the terms as] those sharing priesthoods and [sc. who are also] fellow-family-members. But some [sc. define it as] those brought up together.[1]
Greek Original:
Ἀγάλακτες: ὁμογενεῖς, ὅμαιμοι, ἀδελφοί. ἄλλοι δὲ τοὺς ἱερείων κοινωνοὺς καὶ συγγενεῖς. οἱ δὲ συντρόφους.
Notes:
See LSJ s.v. ἀγάλαξ and ἀγάλακτος at web addresses 1 & 2. The present headword, a nominative plural, is evidently extracted from somewhere -- probably from its only attested instance outside lexica (etc.): Callimachus, Hymns 2.52.
cf. generally gamma 17.
[1] Same material in Eudemus, partially in other lexica.
Associated internet addresses:
Web address 1,
Web address 2
Keywords: definition; dialects, grammar, and etymology; food; imagery; poetry; religion
Translated by: William Hutton on 1 April 2001@01:06:44.
Vetted by:
Catharine Roth (added note and links) on 2 April 2001@10:21:55.
David Whitehead (x-ref; cosmetics) on 14 April 2004@05:07:11.
David Whitehead (augmented notes and keywords; tweaks) on 22 December 2011@08:39:56.
Catharine Roth (cosmetics) on 11 October 2014@22:08:46.
David Whitehead (tweaking) on 4 April 2015@10:32:17.

Headword: Ἀγαλματοφορούμενος
Adler number: alpha,136
Translated headword: image-bearing, image-carrying, enshrined as an image
Vetting Status: high
Translation:
[Meaning] carrying in one's mind images or impressions of things that one has thought of. Philo [sc. uses the term] this way.[1]
Greek Original:
Ἀγαλματοφορούμενος: ἀγάλματα ἤτοι τύπους τῶν νοηθέντων φέρων ἐν ἑαυτῷ. οὕτως Φίλων.
Notes:
Same entry in Photius (Lexicon alpha91 Theodoridis) and elsewhere. The headword is present middle/passive participle, masculine nominative singular, of the verb ἀγαλματοφορέω .
[1] Although the gloss has already defined the headword participle as though it were active, Philo Judaeus [see phi 448, and generally OCD(4) pp.1134-5] uniformly uses it in a passive sense, i.e. "enshrined". Adler and Theodoridis both cite De vita Mosis 1.27; see also De mutatione nominum 21; and cf. De somnis 1.32, De vita Mosis 2.11, 2.209.
Keywords: definition; dialects, grammar, and etymology; imagery; philosophy
Translated by: William Hutton on 1 April 1999@12:37:13.
Vetted by:
David Whitehead (augmented note; added keyword; cosmetics) on 9 February 2001@10:28:28.
Jennifer Benedict (title tagging) on 26 March 2008@01:02:38.
David Whitehead (cosmetics; another keyword) on 27 March 2008@07:47:26.
David Whitehead (expanded note) on 23 December 2011@04:25:35.
David Whitehead on 16 August 2013@07:59:24.
David Whitehead (updated a ref) on 29 July 2014@12:37:39.

Headword: Ἀγανόφρονος
Adler number: alpha,146
Translated headword: kindly-minded
Vetting Status: high
Translation:
"And the cheerful face of kindly-minded peace."[1] [Meaning] easygoing and gentle.
Greek Original:
Ἀγανόφρονος: τό τε τῆς ἀγανόφρονος ἡσυχίας εὐήμερον πρόσωπον. τῆς πράου καὶ προσηνοῦς.
Notes:
The headword, extracted from the quotation given, is genitive case.
cf. generally alpha 145, alpha 147, alpha 148, alpha 149.
[1] Aristophanes, Birds 1321 (web address 1 below), with scholion.
Associated internet address:
Web address 1
Keywords: comedy; definition; dialects, grammar, and etymology; imagery
Translated by: William Hutton on 29 March 2000@00:02:48.
Vetted by:
David Whitehead (added note and keyword; cosmetics) on 9 February 2001@11:13:36.
Jennifer Benedict (added link) on 26 March 2008@01:09:24.
David Whitehead (augmented notes and keywords; cosmetic) on 27 March 2008@08:07:52.
David Whitehead on 23 December 2011@05:46:36.

Headword: Ἄγγαρος
Adler number: alpha,163
Translated headword: ἄγγαρος
Vetting Status: high
Translation:
and ἀγγαρεία , public and compulsory servitude.[1]
"For just as to him eating seemed to be a mere distraction, with nature as it were putting him into compulsory servitude [ἀγγαρευομένης ] when it came to food."[2]
Greek Original:
Ἄγγαρος: καὶ Ἀγγαρεία, ἡ δημοσία καὶ ἀναγκαία δουλεία. ὥσπερ γάρ τι αὐτῷ πάρεργον τὸ ἐσθίειν τῆς φύσεως αὐτὸν ἀγγαρευομένης περὶ τὰ βρώματα ἐφαίνετο εἶναι.
Notes:
See also alpha 162, alpha 164, alpha 165.
[1] Same glossing in Hesychius and elsewhere.
[2] An approximation of Procopius, Secret History 13.29, on Justinian.
Keywords: biography; daily life; definition; ethics; food; historiography; history; imagery
Translated by: Gregory Hays on 23 June 1999@13:07:47.
Vetted by:
Shannon N. Byrne on 20 May 2000@18:31:52.
William Hutton (Modified translation, added cross reference) on 28 June 2001@13:57:28.
William Hutton on 28 June 2001@13:59:24.
David Whitehead (added keyword; cosmetics) on 3 February 2003@07:31:38.
Jennifer Benedict (betacoding) on 26 March 2008@01:32:33.
David Whitehead (another note and keyword; tweaks) on 23 December 2011@07:59:50.

Headword: Ἀγάστονος
Adler number: alpha,171
Translated headword: much-groaning
Vetting Status: high
Translation:
[Meaning] copiously moaning.
Greek Original:
Ἀγάστονος: πολυστένακτος.
Notes:
Same or similar entries in other lexica; references at Photius alpha128 Theodoridis.
The headword adjective is used of Poseidon's wife Amphitrite (personifying the sea) in Homer, Odyssey 12.97 (web address 1), and in the Homeric Hymn (3) to Apollo 94 (web address 2); it is also attested in a general sense at Aeschylus, Seven against Thebes 99 (web address 3).
Associated internet addresses:
Web address 1,
Web address 2,
Web address 3
Keywords: definition; epic; imagery; mythology; poetry; tragedy
Translated by: Gregory Hays on 4 June 1999@14:50:49.
Vetted by:
William Hutton (Modified headword and keyword, added links) on 31 October 2001@10:12:18.
David Whitehead (expanded note; added a keyword; cosmetics) on 14 April 2004@05:35:23.
Jennifer Benedict (cosmeticule) on 26 March 2008@01:52:49.
David Whitehead (augmented note; another keyword) on 23 December 2011@08:49:34.
David Whitehead on 18 August 2013@05:55:48.
Catharine Roth (tweaked note and links) on 3 October 2013@00:53:22.

Headword: Ἀγάστορες
Adler number: alpha,172
Translated headword: womb-mates
Vetting Status: high
Translation:
[Meaning] brothers, natural brothers, twins.[1]
Those from the same womb.[2]
Greek Original:
Ἀγάστορες: ἀδελφοὶ, ὅμαιμοι, δίδυμοι. οἱ ὁμογάστορες.
Notes:
[1] Similarly in Hesychius alpha357. The headword is the nominative plural of ἀγάστωρ . This noun (LSJ entry at web address 1) is largely confined to lexica and grammars but does occur in Lycophron, Alexandra 264 (genitive plural).
[2] cf. Etymologicum Magnum 6.20.
Associated internet address:
Web address 1
Keywords: daily life; definition; dialects, grammar, and etymology; imagery; medicine; poetry
Translated by: Gregory Hays on 4 June 1999@14:49:51.
Vetted by:
William Hutton (Modified headword, added links, set status) on 31 October 2001@10:14:28.
William Hutton (Merely noting that the reference to 'links' in my previous vetting comments is erroneous: this entry currently has no external links.) on 31 October 2001@17:22:16.
Catharine Roth (inserted link) on 1 November 2001@17:11:02.
David Whitehead (added keyword; cosmetics) on 3 February 2003@07:46:23.
David Whitehead (augmented notes; another keyword; tweaks) on 23 December 2011@08:59:09.
David Whitehead on 18 August 2013@05:59:01.
Catharine Roth (coding) on 5 April 2015@21:59:05.

Headword: Ἀγελάρχης
Adler number: alpha,183
Translated headword: herd-leader
Vetting Status: high
Translation:
The leader of the herd of oxen.
Greek Original:
Ἀγελάρχης: ὁ τῆς ἀγέλης τῶν βοῶν ἄρχων.
Notes:
Same entry, according to Adler, in the Ambrosian Lexicon.
LSJ s.v. (web address 1) shows both this literal meaning and the extended one of any kind of leader.
Associated internet address:
Web address 1
Keywords: definition; imagery; military affairs; zoology
Translated by: Gregory Hays on 23 June 1999@13:19:29.
Vetted by:
David Whitehead (modified headword and translation; added note) on 11 February 2001@09:50:50.
Catharine Roth (augmented note, raised status) on 15 October 2007@01:23:17.
David Whitehead (tweaked note; more keywords) on 15 October 2007@03:11:25.
Jennifer Benedict (added link) on 26 March 2008@02:02:18.
David Whitehead (tweaks) on 29 December 2011@06:36:16.
Catharine Roth (cosmeticule) on 29 December 2011@11:39:20.
Catharine Roth (upgraded link, coding) on 5 April 2015@23:22:25.

Headword: Ἀγελαῖος
Adler number: alpha,187
Translated headword: ordinary
Vetting Status: high
Translation:
[Meaning] no-account fellow [ἰδιώτης ]. Or the lead animal in the herd.[1]
Also [sc. attested is the genitive plural] "of ἀγελαῖοι ", of no-account fellows, of rustics.
"Such-and-such is likely enough of [= in] ordinary men". Meaning common ones.[2]
Also [sc. attested is] "of ἀγελαῖοι ", of the random masses. It would be used metaphorically from animals in herds or from fish,[3] which they say feed lavishly and in schools [ἀγεληδόν ].[4]
Greek Original:
Ἀγελαῖος: ἰδιώτης. ἢ ὁ ἐν ἀγέλῃ διάγων. καὶ Ἀγελαίων, ἰδιωτῶν, ῥεμβωδῶν. τῶν ἀγελαίων ἔοικεν ἀνθρώπων εἶναι ὁ τοιοῦτος. ἀντὶ τοῦ εὐτελῶν. καὶ Ἀγελαίων, τῶν πολλῶν καὶ τυχόντων. εἴη δ' ἂν ἐκ μεταφορᾶς τῶν ἀγελαίων ζῴων ἢ ἀπὸ τῶν ἰχθύων, οὓς βόσκεσθαι ῥύδην καὶ ἀγεληδόν φασιν.
Notes:
The closest comparanda for this entry in its entirety are found in the Platonic Lexicon ascribed to Timaeus (971b.10); Synagoge (Codex B) alpha99; Photius, Lexicon alpha134 and alpha141 Theodoridis; none of these matches up precisely, however. Snippets evidently from the same source appear elsewhere, as noted below.
[1] For the distinction see already alpha 186. Thus far the entry = Synagoge alpha49; cf. Aelius Dionysius alpha17; Eudemus 3.20; Hesychius alpha424, omicron3.
[2] Julian, Oration 7 (205D), where "such-and-such" = the invention of myth. The glosses (minus the quotation) in this and the previous sentence are paralleled in Etymologicum Gudianum 4.3 and Etymologicum Magnum 7.41.
[3] cf. alpha 189.
[4] The reference is probably to Herodotus 2.93.1, where both ἰχθύες ἀγελαῖοι and the adverb ἀγεληδόν (alpha 191) appear (see web address 1). This etymological information also appears in Harpokration alpha8 Keaney (4.13 Dindorf) as well as in some of the sources cited above.
Associated internet address:
Web address 1
Keywords: definition; dialects, grammar, and etymology; ethics; historiography; imagery; rhetoric; zoology
Translated by: Gregory Hays on 23 June 1999@13:23:22.
Vetted by:
David Whitehead (added keyword; cosmetics) on 25 April 2002@09:44:27.
David Whitehead (another keyword) on 18 October 2005@05:38:36.
Catharine Roth (betacode typos) on 12 October 2007@01:13:40.
Catharine Roth (tweaked translation, added betacode, augmented note, raised status) on 12 October 2007@19:46:19.
Catharine Roth (added link) on 12 October 2007@22:34:25.
William Hutton (Augmented and modified notes) on 12 November 2007@06:25:26.
William Hutton (cosmetics) on 5 August 2009@13:42:54.
David Whitehead (more keywords; cosmetics) on 29 December 2011@06:55:10.
Catharine Roth (upgraded link) on 29 December 2011@11:48:32.
David Whitehead on 18 August 2013@06:16:07.
Catharine Roth (coding) on 3 September 2014@23:37:00.

Headword: Ἀγεληδόν
Adler number: alpha,191
Translated headword: gregariously, herd-fashion, in a herd
Vetting Status: high
Translation:
An adverb.
Greek Original:
Ἀγεληδόν: ἐπίρρημα.
Notes:
First in Homer, Iliad 16.160 (in a simile, of wolves: web address 1); see also e.g. Herodotus 2.93 (of fish: web address 2).
Similar entry, according to Adler, in the Ambrosian Lexicon; and see also Hesychius s.v., where Latte confidently asserts that the headword is extracted from the Septuagint (2 Maccabees 3.18).
Associated internet addresses:
Web address 1,
Web address 2
Keywords: dialects, grammar, and etymology; epic; historiography; imagery; religion; zoology
Translated by: William Hutton on 10 April 2000@23:26:12.
Vetted by:
David Whitehead (added note and keywords) on 11 February 2001@10:25:39.
Catharine Roth (added links and keywords, augmented note) on 12 October 2007@01:11:01.
Catharine Roth (upgraded links) on 29 December 2011@11:52:26.
David Whitehead (expanded note; another keyword) on 1 February 2012@06:03:32.
David Whitehead on 18 August 2013@06:20:54.
David Whitehead (cosmetics) on 5 April 2015@10:28:56.
Catharine Roth (coding) on 5 April 2015@23:29:30.
David Whitehead (coding) on 15 August 2015@07:39:13.

Headword: Ἀγέληφιν
Adler number: alpha,193
Translated headword: in a herd
Vetting Status: high
Translation:
[Meaning] from/out of the herd.
Greek Original:
Ἀγέληφιν: ἐκ τῆς ἀγέλης.
Note:
The gloss reflects the context of this adverb at its first attested appearance, in Homer, Iliad 2.480-1: a bull in a herd of cattle stands out from it (web address 1). Similar glosses appear in a scholion on this verse, as well as in Hesychius (alpha438) and, according to Adler, the Ambrosian Lexicon.
Associated internet address:
Web address 1
Keywords: definition; dialects, grammar, and etymology; epic; imagery; zoology
Translated by: William Hutton on 10 April 2000@23:54:35.
Vetted by:
David Whitehead (added note and keywords) on 11 February 2001@10:36:49.
Catharine Roth (augmented note) on 12 October 2007@01:02:51.
Catharine Roth on 12 October 2007@01:03:21.
Catharine Roth (added link and keyword) on 12 October 2007@01:17:02.
David Whitehead on 18 August 2013@06:24:25.
David Whitehead (cosmetics) on 5 April 2015@10:30:27.
Catharine Roth (coding) on 5 April 2015@23:32:16.

Headword: Ἀγκιστρεύει
Adler number: alpha,247
Translated headword: angles for
Vetting Status: high
Translation:
[Meaning he/she/it] entices with bait.
Greek Original:
Ἀγκιστρεύει: δελεάζει.
Note:
LSJ entry for this verb (which has figurative as well as literal applications) at web address 1. The present instance of it -- third person singular, present indicative active -- occurs also in other lexica and grammars, with the same glossing (references at Photius alpha183 Theodoridis); it must be quoted from somewhere.
Associated internet address:
Web address 1
Keywords: definition; dialects, grammar, and etymology; food; imagery
Translated by: Nathan Greenberg on 24 November 1998@14:02:49.
Vetted by:
Catharine Roth (Added headword translation and link (not currently functional because of an error in LSJ at Perseus).) on 4 March 2001@22:46:06.
David Whitehead (augmented note; added keyword; cosmetics) on 23 July 2003@06:57:27.
David Whitehead (more keywords; tweaks cosmetics) on 4 January 2012@05:22:26.
David Whitehead on 18 August 2013@08:00:05.

Headword: Ἀγκών
Adler number: alpha,249
Translated headword: elbow
Vetting Status: high
Translation:
"In the royal palace of Gelimer was a building full of darkness, which the Carthaginians used to call [the] Elbow; therein were thrown all toward whom the tyrant was ill-disposed. There, in the time of Belisarius, happened to be confined many traders from the east about to be destroyed by the tyrant at that time, whom the guard of the prison released."[1]
"And he placed the siege-engines in the way that seemed most timely, and he hit both the wall-angles [angkones] and the trenches from both sides."[2]
Also [sc. attested is] ἀγκῶνες , a certain part of the house.[3]
Another meaning of ἀγκῶνες is everything that, in a dream, fixes the well-ordered aspect of life.[4]
Ἀγκῶνες [are] also the prominences of rivers, the ones at the banks.
"It was not possible to sail through to the stream ahead because of the size of the descending prominences which it was necessary for those dragging the ships to bend round."[5]
Also [sc. attested is] ἀγκῶνες , [in the sense of] the heights of the mountains. "Some of you seek out the [western] heights, and some the eastern, going toward the evil exit of the man."[6]
And [there is] a proverbial expression: wiping one's nose with the elbow.[7]
Bion the philosopher said: "my father was a freed slave, wiping his nose with his elbow;" it indicated clearly the saltfish-importer.[8]
See another proverbial expression, 'sweet bend' [in a river, etc.].[9]
Greek Original:
Ἀγκών: ἐν τῇ βασιλικῇ αὐλῇ τοῦ Γελίμερος οἴκημα ἦν σκότους ἀνάπλεων, ὃ δὴ Ἀγκῶνα ἐκάλουν οἱ Καρχηδόνιοι: ἔνθα ἐνεβάλλοντο ἅπαντες οἷς ἂν χαλεπαίνοι ὁ τύραννος. ἐνταῦθα ἐπὶ Βελισαρίου πολλοὶ καθειργμένοι ἐτύγχανον τῶν ἑῴων ἐμπόρων, οὓς μέλλοντας κατ' ἐκεῖνο καιροῦ ἀναιρεῖσθαι ὑπὸ τοῦ τυράννου ὁ φύλαξ τοῦ δεσμωτηρίου ἀπέλυσε. καὶ διετίθει τὰς μηχανὰς ᾗ μάλιστα ἐδόκει καίριον, ἀγκῶνας τε καὶ τάφρους ἐβάλετο ἑκατέρωθεν. καὶ Ἀγκῶνες, μέρος τι τῆς οἰκίας. ἀγκῶνες δὲ καὶ πάντα τὰ προσπησσόμενα κατ' ὄναρ τὸ κόσμιον τοῦ βίου σημαίνει. Ἀγκῶνες καὶ αἱ τῶν ποταμῶν ἐξοχαὶ, αἱ παρὰ ταῖς ὄχθαις. οὐ δυνατὸν ἦν πρὸς ἀντίον τὸν ῥοῦν ἀναπλεῖν διὰ τὸ μέγεθος τῶν προσπιπτόντων ἀγκώνων, οὓς ἔδει κάμπτειν παρέλκοντας τὰς ναῦς. καὶ Ἀγκῶνας, τὰς ἄκρας τῶν ὀρῶν. οἱ δὲ σπείρουσιν ἀγκῶνας, οἱ δ' ἀντηλίους ζητεῖτ' ἰόντες τ' ἀνδρὸς ἔξοδον κακήν. καὶ παροιμία: τῷ ἀγκῶνι ἀπομυσσόμενος. Βίων φησὶν ὁ φιλόσοφος: ἐμοῦ ὁ πατὴρ μὲν ἦν ἀπελεύθερος, τῷ ἀγκῶνι ἀπομυσσόμενος: διεδήλου δὲ τὸν ταριχέμπορον. ζήτει καὶ ἄλλην παροιμίαν, τὸ γλυκὺς ἀγκών.
Notes:
[1] An abridgement of Procopius, History of the Wars of Justinian 3.20.4-7.
[2] From an unidentifiable military narrative. (For the headword in this sense see LSJ s.v., II.)
[3] For this gloss, cf. iota 552.
[4] Artemidorus 1.74; cf. omicron 349.
[5] Quotation unidentifiable.
[6] Sophocles, Ajax 805-6 (web address 1); the first adjective is garbled here.
[7] cf. Mantissa Proverbiorum 3.31 and the quotation which follows here.
[8] Diogenes Laertius 4.46.
[9] gamma 316.
Associated internet address:
Web address 1
Keywords: architecture; biography; chronology; daily life; dreams; economics; ethics; food; geography; historiography; history; imagery; military affairs; philosophy; proverbs; science and technology; trade and manufacture; tragedy
Translated by: Nathan Greenberg on 24 November 1998@13:57:02.
Vetted by:
David Whitehead (supplied headword; added notes; augmented keywords; cosmetics) on 29 April 2002@04:02:29.
David Whitehead (another keyword) on 9 October 2005@08:29:24.
David Whitehead (another keyword) on 20 November 2005@10:40:36.
David Whitehead (more keywords; tweaks and cosmetics) on 20 February 2011@08:38:56.
Catharine Roth (tweaks and cosmetics) on 21 February 2011@01:08:42.
David Whitehead (more keywords; tweaks and cosmetics) on 4 January 2012@05:46:10.
Catharine Roth (coding) on 30 December 2014@00:14:19.

Headword: Ἀγκυλομήτης καὶ Ἀγκυλομήτεω. καὶ Ἀγκυλομῆται
Adler number: alpha,253
Translated headword: crooked of counsel
Vetting Status: high
Translation:
[ἀγκυλομήτης ] and ἀγκυλομήτεω .[1] Also [sc. attested is] ἀγκυλομῆται : men of devious devices.[2]
Greek Original:
Ἀγκυλομήτης καὶ Ἀγκυλομήτεω. καὶ Ἀγκυλομῆται, οἱ σκολιόβουλοι.
Notes:
Adler's headword -- here divided between headword and gloss -- consists of three declensional forms of the same word (used, in epic and other poetry, of Kronos, Prometheus and others): nominative singular, genitive singular, nominative plural. See web address 1 for the LSJ entry.
[1] cf. Lexicon Ambrosianum 161.
[2] Same plural and gloss in other lexica; references at Photius alpha188 Theodoridis.
Associated internet address:
Web address 1
Keywords: definition; dialects, grammar, and etymology; epic; ethics; imagery; mythology; poetry
Translated by: Roger Travis on 4 October 2000@11:42:02.
Vetted by:
William Hutton (Modified translation, added note and link, set status) on 14 June 2001@23:37:50.
David Whitehead (augmented note and keywords) on 21 July 2003@06:46:14.
David Whitehead (supplemented translation; augmented notes and keywords) on 4 January 2012@08:38:36.
David Whitehead on 18 August 2013@08:04:45.
David Whitehead (coding) on 4 October 2015@10:38:03.

Headword: Ἀγκυλοχείλης καὶ Ἀγκυλόχειλος
Adler number: alpha,255
Translated headword: crooked-beaked
Vetting Status: high
Translation:
Bent-beaked, an epithet of the eagle, which has curved talons.[1] But in reference to Cleon [it means] having crooked hands for theft and seizure.
Greek Original:
Ἀγκυλοχείλης καὶ Ἀγκυλόχειλος: σκολιόχειλος, ἐπίθετον τοῦ ἀετοῦ, ἐπικαμπεῖς τὰς χηλὰς ἔχων. ἐπὶ δὲ Κλέωνος, ἀγκύλας τὰς χεῖρας ἔχων πρὸς τὸ κλέπτειν καὶ ἁρπάζειν.
Notes:
The headword actually presents two words (related to chi 225) that differ only in having different adjectival endings: ἀγκυλοχείλης and ἀγκυλόχειλος ; LSJ only documents the existence of the former.
[1] From the scholia to Aristophanes, Knights 197 (web address 1 below), where an adjective variously transmitted as ἀγκυλοχείλης or ἀγκυλοχήλης ('crooked clawed', from chi 276) is applied to Cleon (kappa 1731). The latter is what modern editors rightly print, but note that in late Greek the two words would have been homophones. See LSJ at ἀγκυλοχήλης (web address 2).
Associated internet addresses:
Web address 1,
Web address 2
Keywords: biography; comedy; definition; dialects, grammar, and etymology; economics; ethics; imagery; medicine; politics; zoology
Translated by: Roger Travis on 4 October 2000@11:53:19.
Vetted by:
William Hutton (Modified headword and translation, augmented notes and added links, added keywords, set status) on 15 June 2001@09:32:39.
David Whitehead (added x-ref; restorative cosmetics) on 10 February 2003@09:16:21.
David Whitehead (tweaked notes; more keywords; cosmetics) on 1 June 2009@04:19:34.
David Whitehead (more keywords; tweaks) on 4 January 2012@08:56:26.

Find      

Test Database Real Database

(Try these tips for more productive searches.)

You might also want to look for imagery in other resources.
No. of records found: 4650    Page 1