Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching xi 92:

xi,92
Xullabein: ditte estin he chresis tou sullabein para tois archaiois: pros gar diaphoron klisin diaphoros kai he dianoia. ean men gar pros aitiatiken he suntaxis ei, echthran kai dusmeneian paristesi tou sullambanontos, kakourgian de tou sullambanomenou, hos nun, xullabein ton andra. kai Demosthenes en toi kata Meidiou: ouchi sullepsometha auton; ean de pros dotiken, semainei philian kai summachian, hos Isokrates en tais Parainesesin: horo de kai ten tuchen hemin sullambanousan. ison toi sunagonizomenen. epagei goun, kai ton paronta kairon sunagonizomenon. kai Demosthenes a# Philippikon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search