Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching xi 91:

xi,91
Xuelen: hen xualen legomen. Xenophon Kurou Anabasei: eichon de thorakas linous mechri tou etrou, anti de ton pterugon hos para ta pukna estrammena. eichon de kai krane, kai peri ten zonen machairion, hoson xuele Lakonike. hen Attikoi knestin, Lakones de xuelen legousi monon. epi d' aigeion kne turon knestei chalkeiei. hoi men oun Attikoi to rhema houtos legousi, kapiknein kapesthiein, hoi de Lakones tounoma xuelen. hos kai Xenophon phesin en tei d# tes Anabaseos, hoti Drakontios ephugen ek Spartes pais eti on, apokteinas xuelei Lakonikei paida. dia touto de kai to knein hoi Dorieis xuein legousin: hos kai Sophron: an tis ton xuonta antixuei. kai palin: xuetai ho choragos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search