Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching xi 9:

xi,9
Xanthos: Kandaulou, Ludos ek Sardeon, historikos, gegonos epi tes haloseos Sardeon. Ludiaka biblia d#. en de toi deuteroi touton historei, hos protos Guges ho Ludon basileus gunaikas eunouchisen, hopos autais chroito aei neazousais. houtos historei ho Xanthos, Alkimon tina basileusai tes ekeise choras, eusebestaton kai praotaton andra, kai ep' autou genesthai eirenen batheian kai plouton polun, adeos de kai anepibouleutos zen hekaston. eita epeide hepta ete en toi Alkimoi, proelthontas tous Ludous pangene te kai pandemei proseuxasthai kai aitesai toi Alkimoi toiauta ete dothenai es to Ludon agathon: ho kai gegone: kai en eupotmiai te kai eudaimoniai pollei diegon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search