Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching xi 87:

xi,87
Xungrapheis: hoi peri Peisandron elthontes eis Athenas, proton men ton demon xullexantes eipon gnomen deka andras helesthai xuggrapheas autokratoras: toutous xungrapsantas gnomen eisenenkein eis ton demon eis hemeran rheten, kathoti arista he polis oikesetai. epei de he hemera epheke, xunelexan ten ekklesian es ton Kolonon, ho en hieron Poseidonos, kai epenenkan hoi xungrapheis allo men ouden, auto de touto, exeinai men Athenaion anatrepein gnomen, hen an tis bouletai: en de tis eiponta e grapsetai paranomon e alloi toi tropoi blapsei, megalas zemias epethesan. entautha de lampros elegeto ede, mete archen archein medemian ek tou autou kosmou mete misthophorein proedrous te helesthai e# andras, toutous helesthai r# andras, kai ton r# hekaston pros heautoi g#: elthontas de autous u# ontas eis to bouleuterion archein hopei an arista ginoskosin autokratoras: kai tous #22e# de xullegein, hopot' an autois dokei. en de ho tauten ten gnomen eipon Peisandros, kai talla ek tou prophanous prothumotata xunkatalusas ton demon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search