Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching xi 54:

xi,54
Xerxes: Person basileus. houtos tou patros Dareiou teleutontos kai memneso Marathonos eipontos, epi ten Hellada estrateuse kai proton kerukas epempsen aitountas gen kai hudor. Athenaioi men oun tous presbeis exekeruxan ek tes poleos, kai ton hupakouein sumbouleusanta kateleusan kai gunaika kai paidas: Lakedaimonioi de eis phrear embalontes gen epebalon. menisantos de tou theou enosesan: chresantos de tou theou dikas dounai Xerxei huper ton kerukon, Boulis kai Sperchis authairetoi es Persas anelthon dosontes dikas. ho de thaumasas apheke zontas, kai he nosos epausato. ho de pezou men muriadas ton Aiguptou te kai Phoinikon kai Kuprion estratopedeuen. en Sardei de genomenoi ho helios exelipen. eiche de epilektous murious, hous Athanatous ekalei. dioruxe de kai ton Atho, Makedonikon oros. ezeuxe kai ton Hellesponton metaxu Sestou kai Abudou: dialuthentos de hupo cheimonos merous, pedas te eis ten thalassan katheke kai emastigou to hudor. prosenechtheison de autoi kai sitagogon neon Hellenidon, apheke, trophen einai doulon eipon. kataskopous de labon, deixas ten dunamin hapasan apheke. zetei en toi Dareikous.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search