Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching xi 48:

xi,48
Xenophon: Sokratous mathetes, estrateusato epi Persas Kuroi sunanelthon epi ton adelphon Artaxerxen. ho Kuros de en meta Tissaphernen huparchos hupo Dareiou tou patros ton en tei Asiai katastas. meta de ton Dareiou thanaton Kuron Artaxerxes diablethenta hupo Tissaphernous anairein mellon apheke, Parusatidos tes metros paraitesamenes auton kai ten stratian autoi phulaxases. ho de hos Tissaphernei polemon ethroise dunamin kai epi ton adelphon egno strateuein. u# de katelipon ton Kuron kai ephugon ek ton sustrateusanton hoplitai kai peltastai #22gph#. Xenophon de sunanebe. deka oun barbaron muriadas sunathroisas hos epi Pisidas dethen eporeueto. hos de ta ethne dielthen, eph' ha strateuein proephasizeto, sunentes hoi Hellenes epi basilea einai ten strateian oknoun ten anabasin. Klearchou de eipontos ten hupostrophen aporon einai, Kurou me sunairomenou, suneiesan. Kuros de gumnei tei kephalei pros Tissaphernen machomenos, kaitoi Klearchou apagoreuontos autoi me polemein, apethanen. hoi de Hellenes hupo Klearchoi tetagmenoi Ariaion proeballonto basilea heauton, ho de pareitesato. basileus de ten tou Kurou kephalen kai ten cheira apokopsas tois Hellesin epempe, zeton ta hopla hos para nenikemenon: hoi de ouk edosan. doloi de Tissaphernes parabas tous horkous prodidosi basilei tous Hellenas kai Klearchon kai Menona, hous anairei. kai Xenophon auton strategei kai pantas nikai. elthontes de eis Thraiken emisthosan heautous Seuthei toi basilei murioi diasothentes.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search