Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching xi 34:

xi,34
Xenikos: ho xenos, ho allotrios. hos eiden agalma xenikon kai hierourgian ouk epichorion eis to timomenon paroinesen. hoi xenikoi misthophoroi toparapan eiothasi chresimeuein en polemois. hoti hoi Athenaioi, me boulomenoi di' heauton polemein pros Korinthious dia ton kindunon, misthoumenoi xenous eis ton polemon etrephon autous. touto de en pollois ton polemon dieprattonto: hoper xenikon ekaloun.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search