Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching xi 25:

xi,25
Xenelatein: Lakedaimonioi meta plegon exelaunon tous xenous. Aristophanes: ti d' esti deinon; hosper en Lakedaimoni xenelatountai kai kekinentai tines plegai suchnai kat' astu. pote gar ekeise spodias genomenes xenelasia gegone.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search