Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching xi 2:

xi,2
Xanesei: kopiasei.


This entry has been translated.

xi,22
Xenarchos: komikos. ton dramaton autou esti Boukolion, [2hos]2 Athenaios phesin en b# Deipnosophiston: kai Porphura kai Skuthai, hos ho autos. kai Didumoi kai Pentathlos kai Priapos, Hupnos, Stratiotes.


This entry has been translated.

xi,65
Xerolophos: hoti ton Xerolophon proien Theama tines ekaloun: en autoi gar kochliai i#2# kai Artemidos sunthetos stele kai Seuerou tou ktisantos kai themation tripoun. entha ethusiase pollas thusias Seueros: entha kai chresmoi polloi toi topoi gegonasi: kath' hon kairon kai kore parthenos etuthe. kai thesis en astronomike, l#2# chronous diarkesasa.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 3    Page 1

End of search