Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching sophrosune:

alpha,2830
Axiosin: timen. auton de basilea onta kat' axiosin men tes trites moiras, megethei te choras kai plethei ton hupekoon. apege de auten tes dikes kataplastos sophrosune kai axiosis huperonkos kai he ton sunadikounton paraskeue. kai axiosei touton periebale, kakiai dous akerdes men, semnon de homos tode athlon. Ailianos phesin. anti tou timei.


This entry has been translated.

gamma,148
Genikai aretai: d#: phronesis, andreia, sophrosune kai dikaiosune. kai zetei tas antikeimenas autais en toi huperephanos.


This entry has been translated.

epsilon,123
Enkrateia: diathesis anuperbatos ton kat' orthon logon e hexis aettetos hedonon. hoti esti deiknunai metalabontas, hos pote men ho spoudaios ou sophron, metalabonta ton sophrona eis ton enkrate: ei gar tou men enkratous ou sumphonei ta mere tes psuches pros allela, tou de spoudaiou sumphonei, ouk an eie ho spoudaios enkrates: hoste oude sophron, ei tauton he sophrosune tei enkrateiai. palin d' au dunatai tis deiknunai ton spoudaion enkrate metalabon ten enkrateian eis ten sophrosunen, ei ge ho men spoudaios en homologiai ton tes psuches dunameon [2pros]2 allelas eie, he de ton tes psuches dunameon pros allela sophrosune. houto kai ho Demosthenes kataskeuasai bouletheis, hoti me dei charin echein Philippoi huper hon edoke, metelabe to edoken eis to apedoke: kai ho Thoukudides bouletheis paroxunai tous Athenaious pros tous Mitulenaious, ten apostasin auton eis ten epanastasin metelabe. kai he sunetheia de pleres tes toiautes chreseos, metalambanontes aei ta onomata pros ta emphantikotata, to temnein eis to katatemnein, to esthiein eis to katesthiein, to meidian eis to gelan: metalambanousi de kai ton panourgon eis ton phronimon, ton de tolmeron eis ton andreion, ton praon eis ton argon kai akineton, ton eleutherion eis ton asoton, ton oikonomikon eis ton aneleutheron. houto kai Kallikles en toi Gorgiai para toi Platoni tous sophronas elithious metalambanei. deixai de thelontes hoti ho sophron ouk estin enkrates, metalepsometha ton enkrate eis ton autokratounta touto gar semainei to onoma, kai deixantes hoti entha to kratoun, entautha kai kratoumenon ti estai, to de kratoumenon antispon kai machomenon krateitai, entha de to men kratoun to de kratoumenon esti tes psuches, ouk estin entautha homologia, ho de sophron homologounta echei ta tes psuches mere pros allela. ho autos logos kai epi tou akratous kai akolastou.


This entry has been translated.

epsilon,124
Enkrateia: sophrosunes diapherei: he men gar sophrosune eremaias echei tas epithumias, he de enkrateia sphodras. enkrates legetai ou kata apatheian, alla dia to paschein men, me agesthai de hupo ton pathon. kai Enkrates, ho epikratesteros.


This entry has been translated.

kappa,2145
Kosmiotes: eutaxia. kosmiotes kai sophrosune ou monon eisin apallagai kai aphaireseis ton antikeimenon ponerion, akosmias kai akolasias, alla zoai energeis kai autotheleis. kai he men epistrephei ta cheiro en hemin pros ta kreitto, he de hosa pathe esti tes psuches tattousa tauta kai diakosmousa: ekgonous te heauton aretas en tais ton plesiazonton psuchais apotiktousai.


This entry has been translated.

sigma,882
Sophronein: Sophokles: me krine, me 'xetaze: sophronein kalon. nun to me periergein: en toutois gar malista he sophrosune tais gunaixi diasoizetai, ei me periergazontai ho ti prattei ho aner.


This entry has been translated.

sigma,890
Sophrosune: he idioteia para Thoukudidei kai he apragmosune.


This entry has been translated.

sigma,891
Sophrosune: alle para ten politiken areten, meizon: toi de autoi onomati chrometha en homologiai tini kai sumphoniai epithumetikou pros logismon. to gar es sophrosunen ego dikaiotaton kan toi Bellerophontei sophrosunes amphisbetesaimi. ho phesin Aristoteles: ha gar poiountes manthanomen, tauta manthanontes poioumen. egoun to kratein hedonon manthanontes sophrones ginometha, kai genomenoi sophrones kratoumen ton hedonon.


This entry has been translated.

sigma,892
Sophrosune: tauten metaphorikos tines horizontai sumphonian. esti de he sophrosune poiotes kai hexis: he de sumphonia kurios epi melous: kai esti ton pros ti. kai epi phthongon de tattetai he sumphonia. Sophrosune de legetai he antidiastellomene tei maniai, para to soias echein tas phrenas. kai ho Apostolos para tou hegemonos akousas, mainei Paule: ta polla se grammata eis manian periagei: ou mainomai, phesin, alla sophrosunes kai aletheias rhemata phthengomai, tei maniai ten sophrosunen antidiasteilas. sophrosune men oun pan to anamarteton. nemousi d' autes ten prosegorian kat' exochen eu poiountes tines toi tes hagneias pragmati, exochotatoi ton allon huparchonti. ei men oun tei maniai antidiastaleie, to kathestanai menuei: ei de tei lagneiai, ten enkrateian kai ten hagneian deloi.


This entry has been translated.

upsilon,290
Huperephanos: pasei kakiai antikeitai arete: tei lagneiai he sophrosune, tei laimargiai he enkrateia, tei pleonexiai he dikaiosune, tei orgei he praotes, tei lupei he chara, tei lethei he mneme, tei akediai he hupomone, tei aphrosunei he phronesis, tei deiliai he andria, tei kenodoxiai he tapeinophrosune, kai tais loipais. toi de tuphoi monoi ouk antikeitai arete, dia ten huperballousan kakian: heauton de antetaxen ho theos: kurios gar huperephanois antitassetai, tapeinois de didosi charin. kai ho Prophetes: eparon tas cheiras sou epi tas huperephanias auton. kai authis: apodos antapodosin tois huperephanois. para de toi Apostoloi tous kata ton ouk echonton eph' hois echousi phusomenous huperephanous noeteon. kai Ailianos: hoi de ekeinto theama endoxon te kai huperephanon. anti tou periblepton. Huperephanos kai ho lampros. Ailianos: kai stromnais huphei tini huperephanoi kekosmemenais.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 10    Page 1

End of search