Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching rhetor.* sophist.*:

alpha,20
Abas: sophistes, Historika hupomnemata kai Technen rhetoriken katalipon.


This entry has been translated.

alpha,528
Adrianos: sophistes, mathetes Herodou, akmasas de epi Markou Antoninou, antischolastes Aristeidou tou rhetoros en Athenais genomenos: esophisteuse de kai kata ten Rhomen kai antigrapheus ton epistolon hupo Komodou egeneto. Meletas, kai Metamorphoseis en bibliois z#, Peri ideon logou en bibliois e#, Peri ton en tais stasesin idiomaton en bibliois trisin, epistolas kai logous epideiktikous, Phalarin, Paramuthetikon eis Kelera.


This entry has been translated.

alpha,784
Akakios: rhetor deinotatos, epi Ioulianou kai Libaniou tou sophistou. hos epekalei ton Ioulianon kai diemempheto tas kriseis autou sun Touskianoi toi ek Phrugias, kai autoi rhetori onti deinoi.


This entry has been translated.

alpha,1989
Anaximenes: Aristokleous, Lampsakenos, rhetor: mathetes Diogenous tou Kunos kai Zoilou tou Amphipolitou grammatikou, tou kakizontos Homeron, didaskalos de tou Makedonos Alexandrou. heipeto de autoi en tois polemois. houtos basilea Alexandron, thumoi chromenon es Lampsakenous, technei perieile toiaide. phronounton Lampsakenon ta Person, huperzeon toi thumoi Alexandros epeilei ta megista kaka ergasasthai. hoi de, hate peri gunaikon kai paidon kai tes patridos theontes, apostellousin Anaximenen hiketeusonta. Alexandros de gnous kath' hentina aitian hekoi, katomosato theous, e men autou tais deesesi tanantia ergasesthai. Anaximenes de, charisai moi, ephe, o basileu, ten charin, gunaikas kai tekna ton Lampsakenon andrapodisasthai kai ta hiera empresai kai ten polin es edaphos katabalein. Alexandros de ouk echon ti pros touto sophisasthai e antimechanesasthai kai enechomenos tei anankei tou horkou, sungnomen enemen ouk ethelon Lampsakenois. emunato de kai Theopompon, ton Damostratou, echthron onta Anaximenes ouk amathestata, all' epiphthonotata. sophistes gar on kai sophiston logous mimoumenos, graphei biblion es Athenaious kai epi Lakedaimonious, sungraphen loidoron es to akribestaton mimesamenos: kai epigrapsas Theopompou to onoma epempen es tas poleis. kai ek toutou to echthos to es Theopompon ana pasan ten Hellada euxeto. ou men oude eipein tis autoschedios Anaximenous proteros estin heurekos.


This entry has been translated.

alpha,3397
Apolinarios: Laodikeus tes Surias, gegonos en hemerais Konstantiou kai Ioulianou tou Parabatou kai heos tes arches Theodosiou tou megalou, sunchronos Basileiou kai Gregoriou, ton ek Kappadokias thaumazomenon. egeneto de kai gnorimos amphoteron kai Libaniou tou sophistou kai allon tinon. houtos ou monon grammatikos kai ta es ten poiesin dexios, alla polloi pleio kai es philosophian exesketo kai rhetor en amphidexios. houtos egrapse katalogaden kata Porphuriou tou dussebous tomous l#, kai di' heroon epon pasan ten ton Hebraion graphen. egrapse de epistolas kai alla polla eis ten Graphen hupomnemata. tou de ge Apolinariou kai Philostorgios mnemen pepoietai en tei kat' auton historiai kai phesin: Apolinarios gar ekmaze kat' ekeinous tous chronous en tei Laodikeiai tes Surias, kai Basileios en Kaisareiai tes Kappadokias, kai Gregorios en tei Nazianzoi: stathmos de houtos ho topos esti tes autes Kappadokias. treis de houtoi andres tote tou homoousiou proumachoun kata tou heteroousiou, makroi pantas parenenkontes tous proteron kai husteron achris emou tes autes haireseos prostantas, hos paida par' autois krithenai ton Athanasion. tes te gar exothen kaloumenes paideuseos epipleiston houtoi proelelutheisan kai ton hieron graphon, hoposa eis anagnosin kai ten procheiron mnemen etelei, pollen eichon ten empeirian, kai malista ge auton ho Apolinarios. houtos gar de kai tes Hebraidos dialektou epaiein hoios t' en. kai men kai sungraphein hekastos auton es ton heautou tropon en hikanotatos. toi men ge Apolinarioi to hupomnematikon eidos tes lexeos makroi arista eiche, Basileios de panegurisai lamprotatos en, toi de ge Gregorioi kai par' amphoterois exetazomenoi meizo basin eis sungraphen eichen ho logos: kai en eipein Apolinariou men hadroteros, Basileiou de statheroteros. tosautes de autois en toi legein kai graphein dunameos ouses, kai to ethos ouden hetton hoi andres pareichonto pros ten ton pollon thean epagogotaton: hoste kai hois horonto kai hois elegon kai hoposa graphontes diedidosan, dia panton heiroun eis ten heauton koinonian tous kath' hotioun auton eumaresteron haliskesthai dunamenous. tosauta peri auton hos en paradromei Philostorgios ho Areianos egrapsen.


This entry has been translated.

alpha,3902
Aristeides: Adrianeus, sophistes Adrianoi de polis Musias, tes nun Bithunias, Polemonos tou Smurnaiou rhetoros mathetes, huios Eudaimonos, philosophou te kai hiereos genomenou tou en tei patridi autou hierou tou Dios. hoi de Eudaimona ton patera autou graphousin. ekroasato de Herodou kata tas Athenas kai en Pergamoi Aristokleous, gegonos epi te Antoninou tou Kaisaros kai diateinas mechri Komodou. ton de logon autou par' oudeni peras heuroi tis an, allos de allois epiteuchthentas.


This entry has been translated.

alpha,3918
Aristokles: Pergamenos, sophistes, gegonos epi te Traianou kai Adrianou Technen rhetoriken, Epistolas, Peri rhetorikes biblia e#, Meletas, Pros ton basilea epi tei dianemesei tou chrusiou.


This entry has been translated.

alpha,4013
Harpokration: ho Ailios chrematisas, sophistes. egrapse Peri ton dokounton tois rhetorsin egnoesthai, kai Hupotheseis ton logon Huperidou, Peri tou katepseusthai ten Herodotou historian, Peri ton para Xenophonti taxeon, Peri technes rhetorikes, Peri ideon.


This entry has been translated.

alpha,4202
Aspasia: poluthruletos gegonen haute. en de genos Milesia, deine de peri logous. Perikleous de phasin auten didaskalon hama kai eromenen einai. dokei de duoin polemon aitia gegonenai, tou te Samiakou kai tou Peloponnesiakou. dokei de kai ex autes eschekenai Perikles ton homonumon autoi Periklea ton nothon. hoti Aspasiai duo hetairai. tei de miai touton ekechreto ho Perikles, di' hen orgistheis egrapse to kata Megareon psephisma, apagoreuon dechesthai autous eis tas Athenas. hothen ekeinoi eirgomenoi ton Athenaion prosephugon tois Lakedaimoniois. he de Aspasia sophistria en kai didaskalos logon rhetorikon. husteron de kai gamete autou gegonen.


This entry has been translated.

alpha,4204
Aspasios: Turios, sophistes, historikos. egrapse peri Epeirou kai ton en autei historian summikton en bibliois k#, Peri technes rhetorikes kai alla.


This entry has been translated.

alpha,4556
Aphareus: Athenaios, rhetor, huios tou sophistou Hippiou kai Plathanes, progonos de Isokratous tou rhetoros, akmasas kata ten #4e# Olumpiada, hote kai Platon ho philosophos.


This entry has been translated.

beta,159
Basilikos: sophistes. Peri ton dia ton lexeon schematon, Peri rhetorikes paraskeues etoi peri askeseos, Peri metapoieseos: kai alla tina.


This entry has been translated.

gamma,9
Gaianos: Arabios, sophistes, mathetes Apsinou tou Gadareos. en de epi te Maximou kai Gordianou. Peri suntaxeos biblia e#, Technen rhetoriken, Meletas. esophisteusen en Berutoi.


This entry has been translated.

gamma,450
Gregorios: Nazianzou episkopos stathmos de estin houtos Kappadokias, aner ellogimotatos, anankaios de philos Basileiou tou tes Kaisareias episkopou tes en Kappadokiai. houtos ou monon grammatikos kai ta es ten poiesin dexios, alla polloi pleion kai es philosophian exesketo, kai rhetor en amphidexios. houtos egrapse katalogaden polla: eis gar treis muriadas stichon ta suntagmata autou sunetheken: aph' hon eisi tade: Peri tes teleutes tou adelphou Kaisariou, Epitaphios eis ton heautou patera, heteros eis ten adelphen Gorgonian, Peri philoptochias, Epainous ton Makkabaion, Epainous Kuprianou, Epainous Athanasiou, Epainous Heronos philosophou, Kata Ioulianou tou basileos logoi b#, Kata Eunomiou logoi b#, Peri theologias a#, Peri Huiou logoi b#, Peri tou hagiou pneumatos logos a#, Panegurikoi logoi i#: kai heteroi pleistoi kai pasi gnorimoi. ekolouthese de toi Polemonos charakteri tou Laodikeos, tou sophisteusantos en Smurnei: hos egegonei didaskalos Aristeidou tou rhetoros. egraphe de autoi kai hetera biblos di' hexametron, parthenias kai gamou kath' heautous dialegomenon: kai eis heteras hupotheseis en pantoiois kai diaphorois metrois, hatina sunagontai eis epon muriadas treis. tou de Gregoriou toutou kai Philostorgios ho Areianos en tei kat' auton historiai mnemen pepoietai kai phesi: Gregorios gar ekmaze kat' ekeinous tous chronous en tei Nazianzoi stathmos de houtos ho topos Kappadokias kai Basileios en Kaisareiai tes Kappadokias kai Apolinarios en tei Laodikeiai tes Surias. treis de houtoi andres tote tou homoousiou proumachoun kata tou heteroousiou, makroi pantas parenenkontes tous proteron kai husteron achris emou tes autes haireseos prostantas, hos paida par' autois krithenai ton Athanasion. tes te gar exothen kaloumenes paideuseos epipleiston houtoi proelelutheisan kai ton hieron graphon, hoposa eis anagnosin kai ten procheiron mnemen etelei, pollen eichon ten empeirian, kai malista ge auton ho Gregorios. kai men kai sungraphein hekastos auton es ton heautou tropon en hikanotatos. toi men ge Apolinarioi to hupomnematikon eidos tes lexeos makroi arista eiche, Basileios de panegurisai lamprotatos en, toi de ge Gregorioi kai par' amphoterois exetazomenoi meizo basin eis sungraphen eichen ho logos. kai en eipein Apolinariou men hadroteros, Basileiou de statheroteros. tosautes de autois en toi legein kai graphein dunameos ouses, kai to ethos ouden hetton hoi andres pareichonto pros ten ton pollon thean epagogotaton: hoste kai hois horonto kai hois elegon kai hoposa graphontes diedidosan, dia panton heiroun eis ten heauton koinonian tous kath' hotioun auton eumaresteron haliskesthai dunamenous. tosauta peri auton hos en paradromei Philostorgios kai tauta Areianos on egrapsen. eti goun perion eis ton oikeion topon ho Gregorios episkopon katastesas en tei lachousei auton ekklesiai, autos en agroi tini bion monadikon apenenkato. elasas de peri ta enenekonta ete kai epekeina, Theodosiou triton kai dekaton etos agontos, kataluei ton bion, anaxion touto tes autou pathon aretes, to tes kathedras apokrousthenai tes basileuouses ton poleon, kai prokrithenai mallon tous phauloterous e ton ep' aretei kai lamproteti biou panton mallon huperanechonta.


This entry has been translated.

delta,454
Demosthenes: Athenaios, huios Demosthenous kai Kleoboules, rhetor, ton demon Paianieus: epimeles mallon e euphues, hos Hermippos historei: kai pros tas hedonas akolastos, hos kai touto phesin ho autos. hothen kai neos men on Batalos eklethe, hos kai gunaikeiai estheti pollakis chresamenos: Argas de meta to eis andras telesai: hoper estin onoma opheos. epethumese de rhetorikes Kallistraton theasamenos ton rhetora huper Oropion legonta. diekouse de Isaiou, tou Isokratous mathetou, kai tois logois echreto Zoilou tou Amphipolitou, sophisteuontos en Athenais, kai Polukratous kai Alkidamantos, tou Gorgiou mathetou, kai autou mentoi Isokratous. sunephilologese de Aisioni toi Athenaioi kai Theopompoi toi Chioi philosophoi. diekroasato de kai Euboulidou tou dialektikou kai Platonos: eteleutese de phugon eis Kalabrian en toi tou Poseidonos hieroi dia ton Makedona Antipatron, prosenenkamenos pharmakon to en toi daktulioi, ete biosas duo kai hexekonta.


This entry has been translated.

delta,456
Demosthenes: machairopoios, Paianieus, hou Demosthenes ho rhetor, hos orphanos kataleiphtheis epitropous esche g#, Aphobon, Demophonta, Therippiden. hon amelounton autou kai tes ousias, autos hauton enecheirise didaskaloi Isaioi. philoponos de houtos en, hoste phasin heauton oikoi katheirxanta heautou xuresai tes kephales meros, hina mete proioi mete dechoito tina. paideutheis de heile tes epitropes tous epitropous. sophisteuein bouletheis apeste diabletheis epi Moschoi meirakioi ton eugenon. logographein de arxamenos dieblethe palin, hos enantious logous ekdous Apollodoroi kai Phormioni. kai toutou oun apostas erxato politeuesthai. traulos de on kai ton omon aprepos ekinei, kai ten akoen asthenes kai to pneuma ou diarkes: haper askesei diorthosato. ten te hupokrisin ouk on akros hup' Andronikoi kai tauten exeskesen. echoregese de kai etrierarchese kai aichmalotous elusato kai thugateras sunexedoken. hote de echoregei, tuptetheis hupo Meidiou trischiliais, hos phasin, epeisthe. kai Demaineton anepsion grapsamenos traumatos, hos phasin, dielusato. aitesamenos de Chabriou tou strategou gunaika, Chabriou teleutesantos, Ktesippou thugatera egemen. epoliteusato de kata Philippon: hou Thebaiois epiontos, peithei summachesai: kai kata Chaironeian hettontai, chilion apothanonton kai dischilion aichmaloton. agapeten de schon thugatera teleutesasan epenthei, kai hebdomaiou tou pathous ontos, angelthentos aneiresthai Philippon hupo Pausaniou, metemphiasato kai tois theois ethusen. epoliteusato de kai kata Alexandrou tou Philippou. hou Harpalos polla nosphisamenos chremata hos Athenaious katephugen: hon kai Demosthenes eilephenai meros edoxe. kai ephugen eis Troizena. Alexandrou de en Babuloni teleutesantos, ho Demosthenes katelthe kletheis. Antipatros de arxas ton Hellenon, pempsas exaitei tous deka rhetoras. ekdonton Athenaion, ho Demosthenes eis Sikelian ephugen. Archias de ho hupokrites apostaleis ep' auton hup' Antipatrou biai apospai apo tou hierou Poseidonos, ho en asulon. ho de hupo tei sphragidi pharmakon echon, muzesas apethanen.


This entry has been translated.

epsilon,3046
Hermogenes: Tarseus, ho epiklen Xuster, sophistes: hou diekouse kai Mousonios ho philosophos. gegone de epi Markou tou basileos, euphuestatos, kai tes helikias autou endeesteras huparchouses mallon he phronesis hupereichen. all' ouk eis makron tautes apelause. genomenos gar peri ta k# kai d# ete exeste ton phrenon kai en alloios hautou, medemias aphormes genomenes e arrostias tou somatos: hoste kai tinas aposkoptein eis toutoni ton trisathlion tode to logion: Hermogenes ho en paisin geron kai en gerousi pais. plen peri ton ie# e k# chronon genomenos graphei tauta ta biblia ta gemonta thaumaton, Technen rhetoriken, hen meta cheiras echousin hapantes, Peri staseon biblion a#, Peri ideon logou biblia b#, Peri koiles Surias b#. Philostratos d' ho Lemnios en tais ton Sophiston anagraphais tauta phesin peri autou: Hermogenes de, hon Tarsoi enenkan, pentekaideka ete gegonos, eph' houto mega proube tes ton sophiston doxes, hos kai Markoi basilei paraschein erota akroaseos. ebadise goun epi ten akroasin autou ho Markos kai hesthe men dialegomenou, ethaumaze de schediazonta, doreas lampras edoken. es de andras hekon apheirethe ten hexin hup' oudemias phaneras nosou. hothen asteismou logon paredoke tois baskanois: ephasan gar tous logous atechnos kath' Homeron pteroentas einai: apobeblekenai gar autous ton Hermogene kathaper ptera. kai Antiochos ho sophistes aposkopton pote es auton houtos ephe: Hermogenes ho en paisi geron, en de geraskousi pais. he de idea, hen epetedeue, toiade tis. epi gar tou Markou dialegomenos, idou soi, ephe, basileu, rhetor paidagogou deomenos, rhetor helikian perimenon. kai pleio hetera dielechthe kai hode bomolocha. eteleutese men en bathei gerai, heis de ton pollon nomizomenos. katephronethe gar, apoleipouses autoi tes technes. legetai de kai touto hupo tinon, hoti teleutesantos autou, anetmethe kai heurethe he kardia autou tetrichomene kai toi megethei polu tes anthropeias phuseos huperballousa. kai tauta men ta peri autou aidomena.


This entry has been translated.

zeta,169
Zosimos: Gazaios e Askalonites, sophistes, kata tous chronous Anastasiou tou basileos. egrapse Lexin rhetoriken kata stoicheion kai hupomnema eis ton Demosthenen kai eis Lusian.


This entry has been translated.

iota,348
Himerios: Ameiniou rhetoros, Prousiados tes Bithunias, sophistes ton epi Ioulianou tou basileos, antipaideusas Proairesioi en Athenais: peros tas opseis en gerai. egrapse meletas.


This entry has been translated.

theta,151
Theodoros: Gadareus, sophistes, apo doulon, didaskalos gegonos Tiberiou Kaisaros. epei de sunekrithe peri sophistikes agonisamenos Potamoni kai Antipatroi en autei tei Rhomei, epi Adrianou Kaisaros ho huios autou Antonios sunkletikos egeneto. biblia de egrapse Peri ton en phonais zetoumenon g#, Peri historias a#, Peri theseos hen, Peri dialekton homoiotetos kai apodeixeos b#, Peri politeias b#, Peri Koiles Surias a#, Peri rhetoros dunameos a#, kai alla.


This entry has been translated.

theta,206
Theon: Alexandreus, sophistes, hos echrematisen Ailios. egrapse Technen, Peri progumnasmaton, hupomnema eis Xenophonta, eis ton Isokraten, eis Demosthenen, Rhetorikas hupotheseis: kai Zetemata peri suntaxeos logou, kai alla pleiona.


This entry has been translated.

theta,209
Theon: sophistes logon rhetorikon, gegonos apo tes hieras Markelles to ge anekathen, to de ex hupoguou patrothen apo Ekdikiou, didaskalou kai toutou technes rhetorikes. en de houtos ho Theon ou mala anchinous oude oxus, philomathes de kai philoponos eis huperbolen. tauta toi kai egegonei polumathestatos en oligoi chronoi, pollen archaian historian, pollen de nean periballomenos.


This entry has been translated.

theta,462
Thrasumachos: Chalkedonios sophistes, tes en Bithuniai Chalkedonos, hos protos periodon kai kolon katedeixe kai ton nun tes rhetorikes tropon eisegesato: mathetes Platonos tou philosophou kai Isokratous tou rhetoros. egrapse Sumbouleutikous, Technen rhetoriken, Paignia, Aphormas rhetorikas. scholion Michael monachou tou Nossaitou. enenke kai he kath' hemas polis phusin dexian eis mathesin: all', hos eoiken, ouch ho topos aitios, all' ho chronos, kath' hon ekmasan hoi megalophuestatoi andres. ta nun de thunnoskopousin hoi teide kai linois kai hormiais prosanechousi, ton te bion ontes cheirogastores hos polla tes gnathou choria ephemeria te phroneousin, oliga e ouden ton logon phrontizontes, hon archierateuein elache ton eis Troizena badisanton ho exochotatos. istosan hoi tes paroimias eidemones. zetei ten paroimian en toi eis Troizena dei badizein.


This entry has been translated.

kappa,231
Kallinikos: Gaiou, ho kai Souetorios epikletheis, sophistes: Suros, hos de tines Arabios, to de alethes Petraios: sophisteusas en Athenais. egrapse pros Loupon Peri kakozelias rhetorikes, Prosphonetikon Galienoi, Pros Kleopatran, Peri ton kat' Alexandreian historion biblia deka, Pros tas philosophous haireseis, Peri tes Rhomaion ananeoseos: kai alla tina enkomia kai logous.


This entry has been translated.

kappa,1165
Kekilios: Sikeliotes, Kallatianos: Kallantis de polis Sikelias: rhetor, sophisteusas en Rhomei epi tou Sebastou Kaisaros kai heos Adrianou, kai apo doulon, hos tines historekasi, kai proteron men kaloumenos Archagathos, ten de doxan Ioudaios. biblia de autou polla: Kata Phrugon duo: esti de kata stoicheion. Apodeixis tou eiresthai pasan lexin kallirremosunes: esti de ekloge lexeon kata stoicheion: Sunkrisis Demosthenous kai Kikeronos: Tini diapherei ho Attikos zelos tou Asianou: Peri tou charakteros ton deka rhetoron: Sunkrisis Demosthenous kai Aischinou: Peri Demosthenous, poioi autou gnesioi logoi kai poioi nothoi: Peri ton kata historian e para historian eiremenon tois rhetorsi: kai alla pleista. pos de Ioudaios touto thaumazo: Ioudaios sophos ta Hellenika.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 46    Page 1