Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching rhetor.*|sophist.*:

alpha,20
Abas: sophistes, Historika hupomnemata kai Technen rhetoriken katalipon.


This entry has been translated.

alpha,97
Abron: Phrux e Rhodios, grammatikos, mathetes Truphonos, sophisteusas en Rhomei, gegonos de ek doulon, hos phesin Hermippos.


This entry has been translated.

alpha,229
Agesilaos: onoma kurion. en de Lakedaimonion epiphanes kai gennaios basileus kai aidetai para pollois ton rhetoron.


This entry has been translated.

alpha,378
Agroikou me kataphronei rhetoros: hoti mede ton eutelon chre kataphronein.


This entry has been translated.

alpha,527
Adrianos: basileus Rhomaion. en de to genos bouleutou patros estrategekotos Aphrou: houto gar onomazeto: phusin de philologos en hekaterai tei glossei: kai tina peza kai en epesi poiemata pantodapa katelipe. philotimiai te gar aplestos echreto kai kata touto kai talla panta kai ta brachutata epetedeue: kai gar eplasse kai egraphe kai ouden ho ti ou kai eirenikon kai polemikon kai basilikon kai idiotikon eidenai elege. kai touto men ouden pou tous anthropous eblapten: ho de de phthonos autoi deinotatos es pantas tous tini proechontas on pollous men katheile, suchnous de apolese. boulomenos gar panton en pasi perieinai emisei tous en tini huperairontas. kak toutou kai ton Phaborinon Galaten ton te Dionusion ton Milesion tous sophistas kataluein epecheirei tois te allois kai malista toi tous antagonistas sphon exairein, tous men medenos, tous de brachutatou tinos axious ontas. houtos en epistolei egrapse ta te alla megalophronesamenos, kai epomosas mete ti ton demosioi sumpheronton poiesein mete bouleuten tina aposphaxein, kai exoleian heautoi, an kai hotioun auton ekbei, proseparasamenos: all' homos dieblethe eis polla. houtos en hedus men entuchein kai epenthei tis autoi charis, tei te Latinon kai Hellenon glottei arista chromenos: ou men epi praoteti tropon agan ethaumazeto, peri te ten ton demosion chrematon espoudakos athroisin. houtos phusei toioutos en hoste me monon tois zosin alla kai tois teteleutekosi phthonein: ton goun Homeron kataluon Antimachon ant' autou esegen, hou mede to onoma polloi proteron epistanto. eitionto men de tauta te autou kai to panu akribes to te periergon kai polupragmon: etherapeue de auta kai anelambane tei te allei epimeleiai kai pronoiai kai megaloprepeiai kai dexioteti, kai toi mete tina polemon taraxai kai tous ontas pausai, mete tina chremata adikos aphelesthai, kai pollois polla kai demois kai idiotais charisasthai. en de periergotatos kai manteiais kai manganeiais pantodapais echreto. paidika te autou egegonei Antinoos tis: ektise de polin kai sunoikisen ap' autou te onomase. kai tina horonta Antinoon legein. houtos es Pannonian aphiketo kai ton Istron meta ton hoplon dienexato. kai touto hoi parontes barbaroi exeplagesan.


This entry has been translated.

alpha,528
Adrianos: sophistes, mathetes Herodou, akmasas de epi Markou Antoninou, antischolastes Aristeidou tou rhetoros en Athenais genomenos: esophisteuse de kai kata ten Rhomen kai antigrapheus ton epistolon hupo Komodou egeneto. Meletas, kai Metamorphoseis en bibliois z#, Peri ideon logou en bibliois e#, Peri ton en tais stasesin idiomaton en bibliois trisin, epistolas kai logous epideiktikous, Phalarin, Paramuthetikon eis Kelera.


This entry has been translated.

alpha,734
Athenodoros: houtos en stratiotes Athenaios. esti de kai heteros, mathetes Dionusiou tou Areopagitou. egrapse de diaphora. kai heteros sophistes, adelphos Gregoriou tou Thaumatourgou.


This entry has been translated.

alpha,784
Akakios: rhetor deinotatos, epi Ioulianou kai Libaniou tou sophistou. hos epekalei ton Ioulianon kai diemempheto tas kriseis autou sun Touskianoi toi ek Phrugias, kai autoi rhetori onti deinoi.


This entry has been translated.

alpha,943
Akousilaos: Athenaios on, Agathokleias. houtos erasthe logon en Athenais kai elthon eis Rhomen epi Galba dietriben en logois rhetorikois. kai chrematisamenos en toi teleutan katelipen Athenaiois dodeka muriadas ek tokon.


This entry has been translated.

alpha,1002
Akrothinia: hai ton eniausiaion karpon aparchai. akrothinia de kurios kaleisthai tas aparchas, has anatitheasin hoi ex emporias, para to apo tou thinos, toutesti tou aigialou, sesosthai auta. alloi de ta apo ton polemon, para to sinesthai en toi polemoi pollous, toutesti blaptesthai. e ta akra ton soron. e ta laphura. hoti Herakleides ho Lukios sophistes ephe, Niketes ho kekatharmenos agnoesas akrothinia pugmaion kolossoi epharmozein. paroimia, akrothinia pugmaion kolossoi epharmozein: epi ton maten kopionton.


This entry has been translated.

alpha,1073
All' hapan genoit' an ede: ten paroimian d' epaino ten palaian. hupo lithoi gar panti pou chre me dakei rhetor athrein. he de paroimia: hupo panti lithoi skorpios heudei: phulasseo.


This entry has been translated.

alpha,1128
Alexandros Aigaios: philosophos Peripatetikos, didaskalos Neronos tou basileos, hama Chairemoni toi philosophoi. huion de esche Kailinon onoma. houtos ekalei ton Nerona pelon haimati pephurmenon. kakon matheton, hos oimai, kakiones hoi didaskaloi: didakte gar arete kai kakia askete. esti de kai heteros Alexandros Aphrodisieus, philosophos. kai allos, ho Noumeniou, sophistes. kai allos, Klaudios chrematisas, sophistes. kai heteros, ho Kasilonos, sophistes, adelphos Eusebiou tou sophistou, mathetes de Ioulianou. kai allos Alexandros, Alexandrou, dikegorou, Kilix, Seleukeus, sophistes, hos epeklethe Peloplaton.


This entry has been translated.

alpha,1159
Aleis: anti tou sustaleis. kai Haleis, anti tou halieis. haleis sophistas.


This entry has been translated.

alpha,1280
Alkibiades: huios Kleiniou kai tes adelphes Perikleous, Athenaios, philosophos kai rhetor. mathetes proton Sophilou, eita Sokratous, hou kai eromenos, hos tines. kai ek doulon de techthenta tines historekasin. houtos estrategesen Athenaion, kai lupetheis dia to ekpesein auton tes strategias tes ton Hermon apokopes heneka kai apostas pros Tisaphernen ton Persen kai polemou aitios genomenos Athenaiois palin autois eunous egeneto. mellontos de Lusandrou auton anairein, par' hoi dietriben, eis komen tes Phrugias hetairai sunon onar en tetheamenos toionde: edokei ten estheta tes hetairas echon kaiesthai dicha tes kephales. hoi doruphoroi de epistantes huphepsan ten skenen, ho de exelthon biai titrosketai diochtheis. hoi de ten kephalen aphelontes autou Pharnabazoi komizousin. houtos Olumpia nikesas ten panegurin hapasan heistiasen.


This entry has been translated.

alpha,1458
Hama: dotikei. Demosthenes epi tou eutheos kai parachrema etaxe, kai en toi huper ton rhetoron logoi eipon: ou gar ho thanatos tois eu phronousin oiktros: touto gar hama toi genesthai panton kategnostai. Aischines de epi tou kata ton auton kairon en toi kata Ktesiphontos: hos apedoto triakonta mnon hama ten te eis auton hubrin kai ten tou demou katacheirotonian. kai Demosthenes en toi kata Meidiou. kai para toi Antiphonti de to hama keitai epi to auto. phesi gar en Prooimiois: all' ei tote pragma moi kreitton phainetai, hama te marturia aretes praxomai. kai para Demosthenei en toi peri tou stephanou: pasais de loidoriais kai blasphemiais hama toutou kechremenou.


This entry has been translated.

alpha,1676
Amunasthai: Thoukudides men anti tou ameibesthai, Simonides de anti tou charitas apodidonai, Sophokles de anti tou apalexesai. epi ton proedikekoton tassousin hoi rhetores to amunasthai, hote hoi kakon ti pathontes antiprassousi tous prodiathentas. kai Amunainto, amunaien. Kratinos Pulaiai: autous paideusen, ethrepse te demosiois chremasin eis heben, hina hoi pote loigon amunainto. kai Amunein para Thoukudidei to boethein: Amunesthai de to kolazein.


This entry has been translated.

alpha,1740
Amphilaphe: diploun, technikon te kai sophistikon. emoi de exegeito logous Isokrateious: hote kai eidon anthropon eurroun te hama kai amphilaphe ten dianoian pros tas politikas exegeseis. kai Amphilaphes, megale: hoion amphilabes, hoti amphoterais chersi lambanesthai autes estin. ouch hemartane de oude amphilaphous periousias. en Epigrammasi: iteai, he th' hiera kamphilaphes platanos.


This entry has been translated.

alpha,1833
Anagnosis: anagnorisis e anapeisis. Herodotos. kai Anaginoskein para rhetorsin epi tou anapeithein. esti gar anaginoskein to gnonai dialechthenta.


This entry has been translated.

alpha,1981
Anaxagoras: sophistes, Hegesiboulou huios, Klazomenios. Nous de epekaleito, epeide hulen kai noun panton phrouron eipen. houtos estin ho ton helion eipon mudron diapuron. toutesti purinon lithon. ephuge de ex Athenon, Perikleous autoi suneipontos, kai elthon en Lampsakoi ekeise katastrephei ton bion apokarteresas. exegage de tou zen heauton eton o#, dioti hup' Athenaion eneblethe en desmoterioi, hoia tina kainen doxan tou theou pareispheron. hoti Anaxagoras Olumpiasin, hopote hekista huoi, proelthon hupo koidioi es to stadion epi prorresei ombrou legetai touto peprachenai. kai alla de pleista prolegon. houtos, Klazomenios on, agelais te kai kamelois ta heautou aneke. peri toutou ephe Apollonios ho Tuaneus probatois mallon e anthropois philosophesai. ho de Thebaios Krates katepontose ten ousian, oute probatois poiesas epitedeion, oute anthropois.


This entry has been translated.

alpha,1989
Anaximenes: Aristokleous, Lampsakenos, rhetor: mathetes Diogenous tou Kunos kai Zoilou tou Amphipolitou grammatikou, tou kakizontos Homeron, didaskalos de tou Makedonos Alexandrou. heipeto de autoi en tois polemois. houtos basilea Alexandron, thumoi chromenon es Lampsakenous, technei perieile toiaide. phronounton Lampsakenon ta Person, huperzeon toi thumoi Alexandros epeilei ta megista kaka ergasasthai. hoi de, hate peri gunaikon kai paidon kai tes patridos theontes, apostellousin Anaximenen hiketeusonta. Alexandros de gnous kath' hentina aitian hekoi, katomosato theous, e men autou tais deesesi tanantia ergasesthai. Anaximenes de, charisai moi, ephe, o basileu, ten charin, gunaikas kai tekna ton Lampsakenon andrapodisasthai kai ta hiera empresai kai ten polin es edaphos katabalein. Alexandros de ouk echon ti pros touto sophisasthai e antimechanesasthai kai enechomenos tei anankei tou horkou, sungnomen enemen ouk ethelon Lampsakenois. emunato de kai Theopompon, ton Damostratou, echthron onta Anaximenes ouk amathestata, all' epiphthonotata. sophistes gar on kai sophiston logous mimoumenos, graphei biblion es Athenaious kai epi Lakedaimonious, sungraphen loidoron es to akribestaton mimesamenos: kai epigrapsas Theopompou to onoma epempen es tas poleis. kai ek toutou to echthos to es Theopompon ana pasan ten Hellada euxeto. ou men oude eipein tis autoschedios Anaximenous proteros estin heurekos.


This entry has been translated.

alpha,2034
Anaponiptos: me nipsamenos mede plunas tas cheiras, all' akathartos. kait' epipion ton zomon anaponiptos larungio tous rhetoras. kai Anaponiptron, anexaleipton.


This entry has been translated.

alpha,2148
Andokides: Athenaios, rhetor ton proteuonton deka heis, huios Leogorou, apogonos Telemachou tou Odusseos kai Nausikaas, hos phesin Hellanikos.


This entry has been translated.

alpha,2185
Andromachos: Neapolites ek Surias, sophistes, huios Zona e Sabinou, paideusas kata Nikomedeian epi Diokletianou basileos.


This entry has been translated.

alpha,2191
Androtion: Andronos, Athenaios, rhetor kai demagogos, mathetes Isokratous.


This entry has been translated.

alpha,2667
Antikatallattomenos: ou monon hotan spendetai tis e eis philian erchetai pros hon gegonen autoi diaphora, toi katallattomenos echresanto hoi rhetores, alla kai epi tou ameibontos chrusion en toi demoi pollakis. Demosthenes: alla kai edeiknuen humas turopolon, oikodomon, badieisthai phaskon, kan me cheirotonete humeis, xulegon, to chrusion katallattomenos epi tais trapezais.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 421    Page 1