Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching eta 342:

eta,342
Hemioliais: peiratikois ploiois. tachu de tous keletas kai tas hemiolias huperisthmisas anechthe speudon katalabein ten ton Achaion sunodon. kai authis: leistai tines eis polucheirian kai peiratikais hemioliais tei Lakonikei prosenechthentes, es ta choria estosamenoi leian apegagon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search