Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching epsilon 3695:

epsilon,3695
Euripides: Mnesarchou e Mnesarchidou kai Kleitous, hoi pheugontes eis Boiotian metoikesan, eita en tei Attikei. ouk alethes de, hos lachanopolis en he meter autou: kai gar ton sphodra eugenon etunchanen, hos apodeiknusi Philochoros. en de tei diabasei Xerxou ekuophoreito hupo tes metros kai etechthe kath' hen hemeran Hellenes etrepsanto tous Persas. gegone de ta prota zographos, eita mathetes Prodikou men en tois rhetorikois, Sokratous de en tois ethikois kai philosophois. diekouse de kai Anaxagorou tou Klazomeniou. epi tragoidian de etrape ton Anaxagoran idon hupostanta kindunous di' haper eisexe dogmata. skuthropos de en to ethos kai ameides kai pheugon tas sunousias: hothen kai misogunes edoxasthe. egeme de homos proten men Choirinen, thugatera Mnesilochou: ex hes esche Mnesilochon kai Mnesarchiden kai Euripiden. aposamenos de tauten esche kai deuteran, kai tautes homoios akolastou peiratheis. aparas de ap' Athenon elthe pros Archelaon ton basilea ton Makedonon, par' hoi diege tes akras apolauon times. eteleutese de hupo epiboules Arribaiou tou Makedonos kai Krateua tou Thettalou, poieton onton kai phthonesanton autoi peisanton te ton basileos oiketen tounoma Lusimachon, deka mnon agorasthenta, tous basileos, hous autos etrephe, kunas epapheinai autoi. hoi de historesan ouch hupo kunon, all' hupo gunaikon nuktor diaspasthenai, poreuomenon aori pros Krateron ton eromenon Archelaou kai gar schein auton kai peri tous toioutous erotas, hoi de, pros ten gameten Nikodikou tou Arethousiou. ete de bionai auton oe#, kai ta osta autou en Pellei metakomisai ton basilea. dramata de autou kata men tinas oe#, kata de allous #4b#: soizontai de oz#. nikas de aneileto e#, tas men d# perion, ten de mian meta ten teleuten, epideixamenou to drama tou adelphidou autou Euripidou. epedeixato de holous eniautous kb#, kai teleutai epi tes #4g# Olumpiados.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search