Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching chord.*|harmoni.*|lura.*|barbit.*|aulet.*|salping.*|kithar.*|psalt.*:

alpha,87
Habros: lampros, trupheros, hapalos. en Epigrammasin: habron epitruzon kitharas huper hezeto tettix. homos de ho trupheros ekeinos kai habros kai hupo malakias tou somatos kateagos kai lelugismenos kai tas te komas anadoumenos, hosper hai ton hetairidon aselgesterai, kai habrostages echon aei to metopon kai tous bostruchous, labon chrusion ek ton koinon sumphoron, hoson hikanon en emplesai kai ton ek tou muthou Midan, eiserrei pros ton basilea.


This entry has been translated.

alpha,239
Agis, Agidos: ho Pausaniou. houtos embalon pote es ten Mantineiken, autous men katekleise, ton de pararreonta potamon es to teichos paratrepsas parelusen: en gar ex omes plinthou, hetis pros men tas helepoleis asphalestera esti tes optes kai ton lithon. hoi men gar katagnuntai kai ekpedosi ton harmonion: he de ome plinthos ouch homoios ponei. dialuetai de hupo hudatos ouch hesson e hupo heliou keros.


This entry has been translated.

alpha,385
Agurrios: onoma kurion. hos epi malakiai diebebleto hos kai perdesthai auton. Aristophanes Ploutoi. ekomoideito de kai eis thrasuteta. kai Agurrios, demagogos Athenaion ouk aphanes. Agurrios ton Pronomou pogon' echon lelethen. ho Agurrios strategos theludriodes, arxas en Lemnoi, hos ton misthon ton poieton sunetemen. ho de Pronomos auletes en megan pogona echon.


This entry has been translated.

alpha,698
Aitia: he chorde.


This entry has been translated.

alpha,864
Akeleton: athelkton, apene. en Epigrammasi peri Orpheos: hos kai ameiliktoio baru Klumenoio noema kai ton akeleton thumon ethelxe lurai.


This entry has been translated.

alpha,994
Akroates kai Akroasthai: ho mathetes kai to manthanein. Damaskios: ho de ekroato logon gegerakoton kai sophiai tini kekramenon. kai Akroamaton, toutestin akousmaton. kai diamenei kai nun par' autois politeuomenon to pragma, hosper allo ti ton akroamaton, aulos e kithara, terpseos heneka kai psuchagogias.


This entry has been translated.

alpha,1122
Hoti Alexandros philekoos en, eiper tis allos, ton mousikon. Timotheos: gar ho auletes eti prosthen, hon pote aulounta legousi tes Athenas ton orthion nomon epikaloumenon, es tosonde ekplexai Alexandron tois melesin, hoste metaxu akousanta anaixai epi ta hopla: ton de phanai, hoti toiauta chre einai ta basilika aulemata. houtos te de ho Timotheos aneleluthei pros auton spoudei metapemptos genomenos.


This entry has been translated.

alpha,1352
All' ou dia ten en toi podi pros ten luran: ametrian%10 epi ton apo alles aitias opheilonton timorian, e eph' hois. autoi proballontai hoi kategoroumenoi.


This entry has been translated.

alpha,1706
Amphibolia: lexis duo e kai pleiona pragmata semainousa lektikos kai kurios, hosth' hama pleiona ekdexasthai kata ten auten lexin: hoion auletris peptoke. deloutai gar di' autes, kai hoti oikia tris peptoke kai hoti he kitharoidos he aulousa.


This entry has been translated.

alpha,1751
Amphion: houtos palaias mousikes heuretes. peri hou legei ho Parabates en epistolei: periesti gar soi kai schole, kai phuseos echeis eu, kai philosophias erais, eiper tis allos ton popote: tria de hama tauta xunelthonta erkesen apophenai ton Amphiona tes palaias mousikes heureten, chronos, theou pneuma, eros humnoidias. oude gar he ton organon endeia pros tauta pephuken antitattesthai, kai tauta rhaidios an ho ton trion touton metochos exeuroi: e gar ouchi touton auton akoei paradedegmetha ou tas harmonias monon, auten de ep' autais exeurein ten luran, eite daimonioterai chresamenon epinoiai, eite tini theiai dosei, dia tina suntuchian amechanon; kai ton palaion hoi pleistoi tois trisi toutois eoikasi malista proschontes outi plastos philosophesai, oudenos allou deomenoi. Zethos kai Amphion heteros: zetei en toi Antiope.


This entry has been translated.

alpha,1903
Anakletikon: melos salpingos anakalouses tous rhaithumous eis polemon. kai Markos Antoninos phesin: eso anamenon to anakletikon ek tou biou eulutos, mete horkou deomenos, mete anthropou tinos marturos.


This entry has been translated.

alpha,1930
Analambanein: aitiatikei. epi tou anechein. hoti emelle tois philosophois kai tou kosmios analambanein ten estheta kai tous me touto poiountas eskopton. Platon en Theaitetoi: panta dunamenous oxeos te kai toros diakonein, analabesthai d' ouk epistamenous epidexieleutheros oude harmonian logon labontas hupantesai theon. Alexis de phesi peri esthetos houtos: hen gar nomizo touto ton aneleutheron einai, to badizein arruthmos en tais hodois, exon kalos: hou mete prattetai telos, meden gar hemas, mete di' heteron labein timen dontas, pherei de tois men chromenois doxes tin' onkon, tois d' horosin hedonen, kosmon de toi bioi. to toiouton geras tis ouk an auto ktoito phaskon noun echein. Analambanein, anti tou anaktasthai. Appianos: tote de ethei tis dromoi deloson toi Persei louomenoi kai to soma analambanonti. ho de exelato tou hudatos, boon hoti healokoi pro tes maches.


This entry has been translated.

alpha,2048
Anaristos: mallon de anaristetos. Aristophanes Poluidoi: dia tes agoras trecho anaristetos on. Alexis Katapseudomenoi: pantos anaristetos ou dunesomai diakarteresai telikauten hemeran. Antiphanes Leukadioi: entautha anaristetos euthus kithariei. Timokles Neairai: epeita to dia te taut' anaristetos on. Menandros de anariston. kai Anaristous, mepo eristekotas. boulomenos anaristous kai pros to mellon aparaskeuous labein tous hupenantious.


This entry has been translated.

alpha,2425
Aner de pheugon ou nenei luras ktupon: paroimia epi ton oxeos kai tacheos opheilonton hekasta prattein.


This entry has been translated.

alpha,2757
Antoide: para tois komikois he antistrophe. kai Antoidon, katallelon. pollaki de krexasa poluthroon, hoia tis echo, kertomon antoidois cheilesin harmonian, nun es gan aglossos anaudetos te pesousa keimai, mimetan zelon anenamena.


This entry has been translated.

alpha,2994
Apekompasen: en Epigrammasi: bronchon tetriguia luras apekompase chorda.


This entry has been translated.

alpha,3425
Apollonos agalma: kitharan epi cheiron plattousi tou Apollonos agalma, hoionei ton helion, ten tou pantos harmonian: kirnomenos gar tois loipois astrasi kai ktizei kai zoiogonei.


This entry has been translated.

alpha,3729
Arabios angelos: Menandros en Anatithemenei e Messeniai. para ten paroimian, Arabios auletes. Arabion ar' ego kekineka aulon: tithetai de epi ton apausti dialegomenon. to palaion de phasi tous eleutherous me manthanein aulein dia to banauson. ton de andrapodon ta polla einai barbara kai Arabia, eph' hon elechthe paroimia: drachmes men aulei, tencharon de pauetai. kai Arabios auletes, epi ton akatapauston. Kantharos Medeiai: kitharoidon exegeirate Arabion ton choron touton. hoi de Arabioi aretei polu ton allon diapherousin: hoi belesin andromekesin chromenoi, anti ton cheiron toi podi embainontes es ten neuran, kuklousi to toxon.


This entry has been translated.

alpha,3940
Ariphrades: houtos loidoreitai aei gunaixi sunon. kitharoidos de en. Aristophanes: Ariphrades esti men poneros. alla touto men kai bouletai: esti d' ou monon poneros, ou gar oud' an eisthomen, oude pamponeros, alla kai prosexeureke ti. ten gar autou glottan aischrais eidon. toutesti to aidoion tou anthropou kai to sperma. Ariphrades de, Polumnestos kai Oionichos arretopoioi. kai Polumnesteia kai aute komoideitai ep' aischroteti. ei tis oun toiouton andra me sphodra phulattetai, me pot' ek tou autou meth' hemon pietai poteriou. kai authis: Ariphrades, pausai leron.


This entry has been translated.

alpha,3977
Harmonian: to eu kai epistamenos einai ten neuran en tois kroumasi ton aismaton. hoti he harmonia epiginetai tois hermosmenois: dei gar einai tas chordas, eita toiosde epitathenai, kai houtos epigenesthai ten harmonian. ou machetai de tois hermosmenois, all' hepetai houtos echousa, hos an echei ta hermosmena. esti de harmonia sumphonia ton chordon. anarmostia de esti tou empsuchou somatos nosos kai astheneia kai aischos, hon to men asummetria esti ton stoicheion he nosos, to de ton homoioteron he astheneia, to de ton organikon to aischos. harmonia de esti logos ton michthenton e sunthesis. legetai de dichos. kata a# men logon he sunthesis ton somaton, hotan houtos paratethei, hos me dunasthai allon emblethenai metaxu lithon e ti ton sungenon bareon somaton. ek de touton metapheromen to tes harmonias onoma kai epi ton logon ton memigmenon, hoion en te tois kekramenois kai en tois kata mousiken. ton gar logon ton michthenton ton hemiolion e ton epitriton e tina allon legomen ek ton suntheton kata metaphoran harmonian. kata a# de logon he harmonia epi tes paratheseos legetai, epeide gnorimotera hemin estin. oute sunthesin oun oute mixin eulogon poiein ten psuchen. epi oun ton poietikon dei kai poias hules, egoun ousias. allos gar chalkos echei kai allos sideros kai allos molubdos kai xulon. dio kai ta opsobapha eiothasin ek diaphorou kataskeuazein hules, hina tei diaphorai ton apecheseon ten harmonian apotelesosin. he gar harmonia polumigeon esti kai dicha phroneonton henosis. dio kai adunaton henos ontos genesthai psophon. harmoniai de legontai kai ta sumpessomena ton krabbaton mere. ton harmonion diachaskouson. tropikos de ta poiemata. Aristophanes.


This entry has been translated.

alpha,3978
Harmonides: onoma kurion.


This entry has been translated.

alpha,4073
Archaion to kitharizein: toutestin oudenos logou axion, lerodes, anoeton.


This entry has been translated.

alpha,4147
Asia: chora, he tes anatoles. kai Asiados kroumata, tes kitharas. houtos Aristophanes. e Asiatidos kroumata. kai Asietis ge, tes Asias.


This entry has been translated.

alpha,4177
Askos en pachnei: ho Dabid legei, hoti egenethen hos askos en pachnei. ho askos thermainomenos chaunoutai kai phusomenos exogkoutai, en de tei pachnei sklerunetai kai pegnutai. houto kai tou somatos he phusis chaunoutai men tei truphei kai exonkoutai, tei de asketikei agogei tapeinoutai kai piezetai. kai toutou martus ho Paulos boon: all' hupopiezo mou to soma kai doulagogo, me pos allois keruxas autos adokimos genomai. toigartoi kai ho prophetes, epeide diokomenos hupo tou Saoul kreitton en ton pathon, eirenes de apolausas tois apo tes truphes eblabe skirtemasi, tapeinosas to soma ton theion nomon ten mnemen aneneosato. kai Askos Ktesiphontos: Aristophanes: kata ta patria tous choas pinein hupo tes salpingos: hos d' an ekpiei protistos, askon Ktesiphontos lepsetai. en gar tais Choais agon en peri tou ekpiein proton tina choa, kai ho nikon estepheto phullinoi stephanoi kai askon oinou elambane. pros salpingas de epinon. ho de Ktesiphon hos pachus kai progastor eskopteto. etitheto de askos pephusemenos en tei ton Choon heortei, eph' hou tous pinontas pros agonas hestanai, ton propionta de hos nikesanta lambanein askon. epinon de metron ti hoion choa. kai Askophorein. en tais Dionusiakais pompais, ta men hupo ton aston epratteto, ta de tois metoikois poiein hupo ton nomothetesanton prosetetakto. hoi men oun metoikoi chitonas eneduonto chroma echontas phoinikoun kai skaphos epheron: hothen skaphephoroi prosegoreuonto. hoi de astoi estheta eichon, hen eboulonto, kai askous ep' omon epheron: hothen askophoroi ekalounto. kai paroimia: Askoi mormoluttesthai, epi ton eike kai diakenes dedittomenon. kai Askoliazon: heorten hoi Athenaioi egon ta Skolia, en hei hellonto tois askois eis timen tou Dionusou. dokei de echthron einai tei ampeloi to zoion. amelei goun kai epigramma phainetai pros ten aiga houtos echon: ken me phageis epi rhizan, homos d' eti karpophoreso, hosson epileipsai soi, trage, thuomenoi. Askoliaze de anti tou hallou: kurios askoliazein elegon to epi ton askon hallesthai heneka tou gelotopoiein. en mesoi de tou theatrou etithento askous pephusemenous kai alelimmenous, eis hous enallomenoi olisthainon: kathaper Euboulos en Damaliai phesin houtos: kai pros ge toutois askon es meson katathentes enallesthe kai kanchazete epi tois katarreousin apo keleusmatos. kai Askoliazontes, eph' henos podos ephallomenoi, husteroumenoi ton kata phusin. ho de emoi dokein, hormei tei para tou Asklepiou es ton despoten askoliazon thateron ton podon erchetai, kai orthrion aidomenou tou paianos toi Asklepioi heauton apophainei ton choreuton, hena kai en taxei stas hosper oun para tinos labon chorodektou ten stasin, hos hoios te en sunaidein epeirato toi ornitheioi melei. kai Askoliasmos homoios, to eph' henos podos bainein. hoti hoi askoi halsi smechomenoi beltiones ginontai.


This entry has been translated.

alpha,4269
Astunomos: deka esan astunomoi, pente men en Peiraiei, pente de en astei, hois emelle peri te ton auletridon kai psaltrion kai koprologon kai ton toiouton.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 191    Page 1