Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching archiloch.*:

alpha,1442
Aluskazein: periistasthai, ekklinein, pheugein. ei gar phengos elipon aluskazousai iambon agrion Archilochou phthegma Lukambiades.


This entry has been translated.

alpha,4112
Archilochos: hoti ton spoudaion oude thanonton hoi theoi lethen tithentai. Archilochon goun poieten gennaion talla, ei tis autou to aischroepes kai to kakorremon apheloi, kai hoionei kelida aporrupsai, ho Puthios eleei tethneota kai tauta en toi polemoi, entha depou xunos Enualios. kai hote heken ho apokteinas auton, Kalondas men onoma, Korax de eponumon, tou theou deomenos huper hon edeito, ou prosekato auton he Puthia hos enage, alla tauta depou ta thruloumena aneipen. ho de ara proeballeto tas tou polemou tuchas kai elegen, hos heken es amphibolon e drasai e pathein, hosa epraxe, kai exiou me apechthanesthai toi theoi ei toi heautou daimoni zei, kai eperato, hoti me tethneke mallon e apekteine. kai tauta ho theos oikteirei kai auton keleuei elthein eis Tainaron, entha Tettix tethaptai, kai meilixasthai ten tou Telesikleiou paidos psuchen kai praunai choais. hois epeisthe, kai tes menidos tes ek tou theou exantes egeneto. kai paroimia: Archilochon pateis, epi ton kakegoron kai loidoron.


This entry has been translated.

delta,1213
Dios psephos: houtos kaleitai, en hoi Athena kai Poseidon ekrithesan. Kratinos Archilochois: entha Dios megalou thakoi pessoi te kalountai. ho gar topos, en hoi ekrithesan, Dios psephos kaleitai. tattetai de he paroimia epi ton hieron kai athikton.


This entry has been translated.

epsilon,1629
Exenisen: exenodochese. kai anti tou apekteinen. Elektra phesin: ho de Ares, phesin, ouk exenisen auton. toutestin ouk apekteine: xenia gar Areos traumata kai phonoi. kai Archilochos: xeinia dusmeneesi lugra charizomenos. tauta threnei adelphe tou Orestou.


This entry has been translated.

iota,645
Ismarikos oinos: Archilochos: en dori d' oinos Ismarikos: pino d' en dori keklimenos. Ismaros de polis, he nun Maroneia legomene.


This entry has been translated.

kappa,36
Katharma: ou phtheirei katharma, eipe, kai ekpodon hemin apei; Aristophanes phesin. huper de katharmou poleos aneiroun estolismenon tina, hon ekaloun katharma. kait' anelkusas erotai skandalethr' histas epon. dichos anaginosketai: huph' hen, kai palin apostrophos en toi r, hina ei, skandalethr' histas epon. hoi de huph' hen anaginoskontes exegountai houtos: he men lexis pepoietai para ta petaura ton pagidon, apo tou skazonta sumpiptein kai kratein to empeson. ho de nous: anelkusas epi tou bematos sunegorous heautoi kai thereutas logon erotai hemas: houto gar to huperbaton. eit' anelkusas skandalethr' histas erotai hemas. skandalethra de legetai ta en tois pagisin epikampe xularia, eis ha ereidei, haper Archilochos rhoptron: entautha oun legei ereismata logon kai bare.


This entry has been translated.

kappa,731
Kataproixetai: he pro anti tes para. proikneisthai. tines de apo tou hixesthai, ho esti dorean tina labein. Archilochos: eu d' ekeinos ou kataproixetai. Herodianos de en Epimerismois para to isso phesi. kai Archilochos: proteino cheira kai proissomai.


This entry has been translated.

kappa,2800
Kuphones: xula esan epitithemena eis tous tenontas ton katadikon, hina me heurosin anakupsan. Aristophanes Ploutoi: o tumpana kai kuphones, ouk arexete; kuphon de esti desmos xulinos, hon hoi men kloion, hoi de kalion onomazousin. enthen kai ho poneros anthropos kuphon. tassetai kai epi panton duscheron kai olethrion. kai kuphanismos epi ton timorion. Archilochos de anti tou kakos kai olethrios. eiretai kuphon para to anankazein tous desmious kuphein. ean de tis thrasunomenos ta ek tou nomou par' ouden poiesetai, dedestho en kuphoni pros toi archeioi hemeron k#, epirreomenos meliti gumnos kai galakti, hina ei melittais kai muiais deipnon. tou de chronou dielthontos, kata kremnon otheisthai, stolen gunaikeian peribalontas.


This entry has been translated.

lambda,795
Lukambiades: ei gar phengos elipon aluskazousai iambon agrion Archilochou phthegma Lukambiades.


This entry has been translated.

mu,1373
Mudaleas: diabrochous. mudalea dakrusi. kai Mudaleon, diugron para Archilochoi, diabrochon. legei de to epidakru kai kathugron haima, to ennoteron, rhuparon. kai Mudaleos homoios.


This entry has been translated.

mu,1470
Musachne: he porne para Archilochoi: kai ergatis kai demos kai pacheia. Hipponax de borboropin kai akatharton tauten phesin, apo tou borborou. kai anasurtopolin apo tou anasuresthai: Anakreon de pandosian kai leophoron kai maniokepon: kepos gar to morion: Eupolis heilipodas apo tes heileseos ton podon tes kata mixin.


This entry has been translated.

xi,26
Xenia: kai Xenizo. Phoinios Ares ouk exenisen auton. toutestin ouk apekteine. xenia gar Areos traumata kai phonoi. kai Archilochos: xenia dusmeneesi lugra charizomenos.


This entry has been translated.

pi,104
Palinskion: Isaios men anti tou suskion, Archilochos de anti tou skoteinon. kai Sophokles: cheimoni palinskioi. anti tou zopheroi.


This entry has been translated.

pi,3241
Purroneioi: hoi ta tou Purronos phronountes hairetikoi houtos ekalounto apo tou didaskalou, aporetikoi te kai skeptikoi, ephektikoi te kai zetetikoi. zetetikoi men apo tou pantote zetein ten aletheian, skeptikoi de apo tou skeptesthai aei kai medepote heuriskein, ephektikoi de apo tou meta ten zetesin pathous, lego de ten epochen: aporetikoi de apo tou tous dogmatikous aporein kai autous. Theodosios de en tois Skeptikois ou phesi Purroneion kaleisthai ton skeptikon: ei gar to kath' heteron kinema tes dianoias alepton estin, ouk eisometha ten Purronos diathesin: me eidotes de oude Purroneioi kaloimeth' an. pros toi mede proton heurekenai ten skeptiken Purrona mede echein ti dogma. legoito d' an Purroneios homotropos tautes tes haireseos. katerxen oun protos tes skeptikes Homeros: ou gar horistikos dogmatizei peri ten apophasin. kai hoi z# de sophoi skeptikoi eisin: hoion to meden agan, kai ta loipa. alla kai Archilochos kai Euripides. en hois Archilochos phesi: toios anthropois nous ginetai thnetois, hokoien Zeus hemeren agei. kai Euripides: ti deta tous talaiporous brotous phronein legousi: sou gar exertemetha: dromen te toiauth' ha de tunchaneis thelon.


This entry has been translated.

sigma,534
Skandalethra: ta en tais pagisin epikampe xula. apo tou sumpiptein kai kratein to empeson. ta petaura ton pagidon, ha Archilochos rhoptra ekalesen. Aristophanes: kait' anelkusas erotai, skandalethr' histas epon. anti tou ereismata logon kai bare.


This entry has been translated.

tau,518
Tenella: mimema phones kroumatos aulou poias. Archilochos: tenella, kallinike chaire anax Herakleis, autos te kai Iolaos, aichmeta duo. Aristophanes: all' ean nikeseis tei boei, tenellos ei. anti tou nikephoros. tenella de kroumation epinikion. e tenellos, harmonia luras. ean toinun huperakontiseis autous tei boei, mousikotatos ei: en d' anaideiai pareltheis, hemeteros ho puramous. ho de puramous eidos plakountos ek melitos hephthou kai turon pephrugmenon, hos sesamous ho dia sesames. tauta de etithesan athla tois diagrupnetais: eiothasi gar en tois sumposiois hamillasthai peri agrupnias: kai ho diagrupnesas mechri tes heo, nikesas elambane ton puramounta. ho de nous, hoti me niketheis hup' autou tei boei, perigenei de tais periergiais kai anaischuntiais ouden hetton, hemeteron to termation, toutestin he nike.


This entry has been translated.

tau,1187
Turannos: hoi pro ton Troikon poietai tous basileis turannous prosegoreuon, opse pote toude tou onomatos eis tous Hellenas diadothentos kata tous Archilochou chronous, kathaper Hippias ho sophistes phesin. Homeros goun ton panton paranomotaton Echeton basilea phesi, kai ou turannon. prosegoreuthe de turannos apo Turrenon: chalepous gar peri leisteias toutous genesthai. oudeis de oude allos ton poieton en tois poiemasin autou memnetai to tou turannou onoma. ho de Aristoteles en Kumaion politeiai tous turannous phesi to proteron aisumnetas kaleisthai. euphemoteron gar ekeino to onoma. hoti kai heteroi eturannesan, all' he teleutaia kai megiste kakosis pasais tais polesin he Dionusiou turannis egeneto.


This entry has been translated.

upsilon,441
Hupnomacho: Aristophanes. ego d' hupo mesopurgioi tetagmenos hupnomacho. anti tou epagrupno. en men gar kai allos ho Markellos hupnomachein pephukos. en dori men toi maza memagmene, en dori d' oinos Ismarikos, pino d' en dori keklimenos. ouk oida d' ei mallon Archilochoi prosekon en tauta eipein.


This entry has been translated.

phi,125
Phasianoi: alektruones, kai orneis tines. Aristophanes: ei doies moi tous phasianous, hous trephei Leogoras. epi ton eis ti pragma apagoreuonton. ouk eisi de hippoi phasianoi, alektruones mentoi. hippoi de tines eisin, alektruonas kecharagmenoi. toutous oun legei. Leogoras de onoma kurion, henos ton Athenesi politeuomenon tote: pater de houtos en Andokidou tou rhetoros. adelon de, ei kai ornea etrephen ho Leogoras. enioi de axiousin hippous einai tous phasianous. kai eiper esti touto me katepseusmenon, oikeion an eie touto tes tou neaniskou spoudes. hoi de peri Archilochon ornithon ti genos. ho de Leogoras trupheros tis, Platon legei: o theie Moruche: teos gar eudaimon ephus, kai Glauketes, he psetta, kai Leogoras, hoi zete terpnos, ouden enthumoumenoi. Eupolis en Autolukoi, hos kai dia Murrinan hetairan ta chremata apobeblekota. phasianoi de hoi echontes toi meroi phasianon hippoi. Phasis de esti potamos Skuthias, hopou kaloi hippoi ginontai. Phasis de kai menusis, angelia. kai klinetai phasios. Phasis estin, hen poieitai tis pros ton dokounta huporuttein demosion metallon e chorion e oikian e allo ti ton demosion. eti de kai hoi tous epitropous ton orphanon aitiomenoi para tois archousin, hos ou deontos memisthokotas ton orphanon oikon, prophainein legontai.


This entry has been translated.

phi,240
Phepsaloi: kapeleioi. phepsaloi gar hoi spintheres. Aristophanes: he d' aspis en toi phepsaloi kremesetai. dia to eirenen einai. legetai de kai phepsalux para Archilochoi. kai para Aristophanei: all' oude moichou kataleleiptai phepsalux. kai authis: all' aposkotoumenous hupo tes eis autous pheromenes lignuos kai ton phepsalugon, eti de tes tou kapnou poluplethias, ouk oligous apollusthai.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 20    Page 1

End of search