Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alphaiota 357:

alphaiota,357
Aischulos: Athenaios, tragikos, huios men Euphorionos, adelphos de Ameniou, Euphorionos kai Kunaigeirou, ton eis Marathona aristeusanton hama autoi. esche de kai huious tragikous duo, Euphoriona kai Euaiona. egonizeto de autos en tei th# Olumpiadi eton on ke#. houtos protos heure prosopeia deina chromasi kechrismena echein tous tragikous kai tais arbulais tois kaloumenois embatais kechresthai. egrapse de kai elegeia kai tragoidias #4#: nikas de heilen e# kai k#, hoi de triskaideka phasi. phugon de eis Sikelian dia to pesein ta ikria epideiknumenou autou, chelones epirripheises autoi hupo aetou pherontos kata tes kephales, apoleto eton ne# genomenos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search