Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alphaiota 349:

alphaiota,349
Aischines: ho tou Lusaniou. houtos para Dionusion eis Sikelian huper chrematon oicheto. Platon de tris anametresai legetai ten Charubdin huper ploutou Sikelikou. Aristippos de ho Kurenaios kai Helikon ek Kuzikou kai Phoiton, hote epheuge Rhegion, houto ti es tous Dionusiou katedusan thesaurous hos mogis anaschein ekeithen. kai men kai ton Knidion phasin Eudoxon es Aigupton pote aphikomenon huper chrematon te homologein hekein kai dialegesthai toi basilei huper toutou. kai hina me pleious diabalo, Speusippon ton Athenaion houto ti erasichrematon genesthai phasin, hos epi ton Kassandrou gamon es Makedonas komasai, poiemata psuchra xunthenta demosiai tauth' huper chrematon aisai.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search