Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alphaiota 335:

alphaiota,335
Aisopos: ho ton muthon poietes, Samios, doulos ou ten tuchen mallon e ten proairesin, ouk aphron men oude kat' auto touto aner. hoi gar ho nomos ou metedidou parresias, toutoi prosekon en eskiagraphemenas tas sumboulas kai pepoikilmenas hedonei kai chariti parapherein, hosper kai ton iatron hoi men eleutheroi to deon epitattousin, ean de tis oiketes genetai ten tuchen kai ten technen iatros, pragmata echei kolakeuein hama kai therapeuein ton despoten anankazomenos. hoti Aisopon apo deipnou badizonth' hesperas thraseia kai methuse tis hulaktei kuon. kapeit' ekeinos eipen: o kuon, kuon, ei ne Di' anti tes kakes glottes pothen purous priaio, sophronein an moi dokeis. hoti ton Aisopon phasi tines hos tosouton ara theophile genesthai hos kai anabionai auton, kathaper oun ton Tundareon kai ton Heraklea kai ton Glaukon. kai Platon phesin ho komikos: kai nun omoson moi me tethnanai to soma. ego. psuche d' apo nikes hosper Aisopou pote.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search