Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alphaiota 334:

alphaiota,334
Aisopos: Samios e Sardianos, Eugeiton de Mesembrianos eipen, alloi Kotuaea Phruga. egeneto de logopoios, ho estin heuretes logon kai apokrimaton. dietripse de para Kroisoi philoumenos, tois chronois pro Puthagorou: hos mesoun epi tes m# Olumpiados. egrapse ta en Delphois autoi sumbanta en bibliois b#. mallon de tines phasi ton Aisopon apokrimata gegraphenai monon. en gar Delphois adikos apolesthai hup' auton katakremnisthenta apo ton Phaidriadon kaloumenon petron kata ten nd# Olumpiada. oiketen de genesthai Xanthou tou Ludou, alloi andros tinos Samiou Iadmonos, houtinos kai he Rhodopis doule en: hen hetairan genomenen, Thraissan to genos, Charaxos ho adelphos Sapphous elabe gunaika kai ex autes gennai.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search