Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alphaiota 326:

alphaiota,326
Aistheseis: e#: hoti tranestera he opsis tes akoes, kai haute tes osphreseos, he osphresis tes geuseos kai tes haphes. he mentoi haphe dokei mede aisthesis einai: hekaste gar ton allon aistheseon peri mian tina ton aistheton ten antithesin energei kai tautes metaxu, hoion opsis men peri to melan kai to leukon kai ta toutou metaxu chromata, akoe peri ton barun kai ton oxun phthongon kai tous metaxu, osphesis peri to euodes kai to dusodes, geusis peri to gluku kai to pikron kai ta toutou metaxu. he mentoi haphe peri pleious antitheseis echei ouk ousas hupallelous: peri te gar to thermon kai to psuchron kai to hugron kai to xeron kai to skleron kai malakon, to baru kai to kouphon, to manon kai to puknon: haper hupallela einai ou dunatai. hoti hai aistheseis ton meizonon aistheton antilambanomenai ouketi met' ekeinon ton hettonon antilambanesthai dunantai: ho gar plektikoteron chumon geusamenos ton eremaioteron ouk epaisthanetai, kai ho megalon psophon akekoos pros tous hettous estin anepaisthetos, kai ho pros helion atenisas anagnonai ou dunatai oude ton allon akribos horaton antilambanesthai: homoios kai epi tes haphes. ho de nous toutois enantios echei: hosoi gar ton meizonon noeton antilambanetai, tosouton kai akribesteros esti pros ten antilepsin ton hettonon. kai tas men aistheseis hai huperbolai ton aistheton phtheirousin: huperbole gar photos e zophou ephtheire ten opsin: homoios kai epi ton allon: ton de noun ton meizonon noeton he antilepsis oxuderkesteron poiei. zetei kai alla peri aistheseos en toi meninx. hoti koina aistheta e#: a# kinesis, b# eremia, g# arithmos, d# schema, e# megethos. koina de tauta einai legontai, ouch hoti hen hekaston auton pasais tais aisthesesin hupopiptei, all' hoti hekaston pleiosi kai ou miai, tina de kai pasais hama. to men gar megethos koinon estin aistheton opseos kai haphes: horomen gar hoti megas esti tuchon ho anthropos, kai haptomenoi aisthanometha hoti megas e mikros ho prospeson onkos, kai to diastema. ede de kai psophou legomen eisthesthai megalou e mikrou, all' entautha kata analogian to megethos eileptai, ou kurios. megethos gar nun legomen to suneches ton koinon einai aistheton: ho mentoi megas psophos posotetos estin epitetamenes kai aneimenes delotikos, dio to amudron e sphodron kurioteron epi ton psophon harmozei legein. to de schema koinon opseos kai haphes. schema de ou to trigonon e kuklos touto gar logou esti to eipein hoti schema esti to hupo mias grammes periechomenon e hupo trion e hosondepote, all' ho ti haplos perigegraptai, pasa de perigraphe kata ti ton schematon ginetai. kai ta aloga goun hotan epi mikron hupsos kai epanastema ges empesosin, epibainousi dielthein, hate de epistamena hos perigegraptai to megethos, kai hoia te esti dielthein: eis de hupselon kai apokremnon empesonta ouk epicheirei parelthein sunaisthomena tou megethous tou schematos. ho de arithmos koinon estin aistheton pason: horomen gar hoti e# tuchon anthropoi, alla kai pselaphontes touto auto ismen, kai men kai akouontes. hoti aisthesis diapherei phantasias. kai zetei en toi phantasia.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search