Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alphaiota 325:

alphaiota,325
Aisthesthai: kai Aisthanesthai diapherei. to men gar aisthesthai epi tou akribos eidenai ti, to de aisthanesthai epi tou huponoein ti. kai peri men tou aisthanesthai Antiphon en Prooimiois: egrapsamen tauten ten graphen edikemenos hupo toutou ne Dia polla, eti de kai pleio humas eisthemenos edikemenous kai tous allous politas. to de aisthanesthai epi tou hupopteuein kai ouk epi tou bebaios eidenai. Lusias en toi pros Alkibiaden phesin: oimai men toinun kai ekeino humas aisthanesthai, hoti Archibiades ouk allo ti ezetei komisasthai, alla ton emon emphisbetei. etaxan de auto kai epi tou eidenai. Isaios: ta de toiouton de marturion hoi dikazontes ta men autoi suneidotes, hoti hugianen ho pais, ton heorakoton aisthanomenoi marturounton, ta de akoei punthanomenoi.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search