Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 81:

alpha,81
Abrogastes: Phrangos, hos kata alken somatos kai thumou trachuteta phlogoeides en, deuteragonistes tunchanon Baudonos. allos te en kai pros sophrosunen pepegos te kai dierthromenos kai pros chremata polemon polemon aspondon. diephere goun ton eutelon stratioton hoson ge eis plouton ouden. kai dia touto edokei toi basilei Theodosioi chresimos, hos ge pros ton Oualentinianou tropon arrenopon onta kai dikaion, kai to par' heautou baros epetithei, kathaper orthon kai astrabe ton kanona tois basileiois, pros to meden ton peri ten aulen parablaptesthai e hamartanesthai.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search