Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 69:

alpha,69
Abraam: ho protos en patriarchais: eis hon apesemnuneto demos ho ton Hebraion to proteron, prin e theou aposkirtesai kai genesthai toutou allotrioi kai to tou monogenous huiou autou haima eph' heautous epispasasthai. houtos ek men tes Chaldaion ges huperchen hormomenos, ton peri ta meteora kai tous asteras ton bion holon katanaliskonton. asketheis oun kata ton patrion nomon tas ton epouranion asteron kineseis kai stochasamenos hos ouk en toutois histatai to megalourgon tes phainomenes tautesi ktiseos, all' echei tina ton demiourgon ton kai kinounta kai dieuthunonta ten enarmonion ton asteron poreian kai tou kosmou pantos ten katastasin, kai dia tou megethous kai tes kallones ton ktismaton ton genesiourgon auton, hos enen, theoresas ouk este mechri touton, oude ten ephesin eis tauta katedapanesen, alla ton ouranion hapsidon huperartheis kai pasan diabas ten noeten te kai huperkosmion sumpexin ouk apeste tou zetoumenou, heos hou ho pothoumenos heauton autoi ephanerose tupois te kai morphomasin, hois heauton emphanizei ho aphanes kai aoratos. kai metanasten auton ek tes patridos labon epi ten Chananitin katestese, ton enenekoston pou kai enaton ede chronon parelkonta: kai apaida mechri tote tunchanonta gennetora tou thaumasiou kai makaros katestesen Isaak, hin' echoi monogene huion kai prototokon, tou monogenous kai prototokou mustiken eikona prodiagraphonta: touto geras autoi kat' exaireton charisamenos, to doulon kai philon kai patera chrematisai tou monogenous huiou kata sarka, tou ton kosmon holon demiourgesantos. houtos heure men hiera grammata kai glossan emechanesato, hes Hebraion paides en epistemei etunchanon, hos ontes toutou mathetai kai apogonoi. ek toutou kai ta Hellenon grammata tas aphormas elabon, kan allos kai allos heautous diapaizontes anagraphosin Hellenes. kai toutou marturion he tou Alpha phone tou protou stoicheiou kai archontos, apo tou Aleph Hebraiou labontos ten epiklesin tou makariou kai protou kai athanatou onomatos. ek toutou kai ta oneiron biblia espheterisanto Hellenes. kai martus Ioseph ho panthaumastos ho toutou apogonos, ho tou Pharao ta enupnia hos emellon apobesesthai diegoumenos. touto moi kai Philon, ex Hebraion philosophos, en toi tou Politikou bioi sunepimarturesetai, Philon, peri hou errethe, Philon platonizei, kai Platon philonizei. hoti erxato he eidololatreia apo Serouch heos ton chronon Tharra tou patros Abraam. hos Abraam huparchon eton id# kai theognosias axiotheis enouthetei ton patera autou, legon: ti planais tous anthropous dia kerdos epizemion toutesti ta eidola; ouk estin allos theos ei me ho en tois ouranois, ho kai panta ton kosmon demiourgesas. horon gar tous anthropous ktismatolatrountas diercheto diaponoumenos kai ton ontos onta theon ekzeton ek philotheou kardias. horon de ton ouranon pote men lampron, pote de skoteinon, elegen en heautoi: ouk estin houtos theos. homoios kai ton helion kai ten selenen, ton men apokruptomenon kai amauroumenon, ten de phthinousan kai apolegousan, ephesen: oud' houtoi eisi theoi. kai mentoi kai ten ton asteron kinesin, ek tou patros gar epaideueto ten astronomian, kai aporon eduscherainen. ophthe de autoi ho theos kai legei autoi: exelthe ek tes ges sou kai ek tes sungeneias sou. kai labon ta eidola tou patros kai ta men klasas ta de empurisas anechorese meta tou patros ek ges Chaldaion: kai elthontos eis Charran, eteleutesen ho pater autou. kai exelthon ekeithen en logoi Kuriou elthe sun tei gunaiki Sarrai kai toi anepsioi Lot meta pases auton tes aposkeues eis ten opheilomenen gen Chanaan, hen hoi Chananaioi turannikos aphelomenoi oikesan. limou de genomenou katalipon ten Chananaion gen eis Aigupton apeiei, hou ten gunaika Sarran Abimelech herpasen ho basileus. touton ho theos ekdeimatosas kai paresin ton melon epaxas, apodos, ephe, ten gunaika toi anthropoi, hoti prophetes esti kai proseuxetai peri sou kai zeseis. ei de me apodois, gnothi hoti apothanei su kai ta sa panta. kai houtos apolabon ten gunaika amianton kai proseuxamenos iathenai epoiese tes pareseos Abimelech kai ton oikon autou. ektote timon auton ho basileus kai prosechon tois hup' autou legomenois, didaskalos eusebeias kai polupeirias Aiguptiois egeneto. ho autos Abram hupostrephon ek tou polemou tes eulogias tou Melchisedek katexiotai, tou basileos Salem, hos exenenken autoi artous kai oinon. en de kai hiereus tou Hupsistou. kai edoken autoi Abram dekaten apo panton. en de ho Melchisedek apator, ametor, agenealogetos, aphomoiomenos toi huioi tou theou. toi de Abram ateknian olophuromenoi kath' hupnous epideixas ho theos tous asteras kata to plethos auton esesthai hoi to sperma proedelou. ho de episteuse toi theoi, kai elogisthe autoi eis dikaiosunen. he de Sarra steira ousa sunechoresen Abram apo tes paidiskes paidopoiesasthai: kai ischei ton Ismael. enenekonta de kai ennea eton onti toi Abram epiphaneis ho theos Abraam metonomasen: Abram gar proen onomazeto: homoios kai ten Saran Sarran, prostheis kai heteron r. kai perieteme ton Ismael kai pantas tous ex autou. Kurios de toi Abraam epixenotheis epengeilato texesthai Sarran autoi paida. he de emeidiase, kai Isaak to gennethen prosegoreuthe, pheronumos toi meth' hedones geloti kata ten Hebraida dialekton. kai Abramiaios%10 ho apogonos Abraam, e gigantiaios, hieroprepes.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search