Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 571:

alpha,571
Aetios: ex Antiocheias tes Surias, didaskalos Eunomiou, apo penichron kai eutelon goneon tunchanon. ho de pater autoi ton en stratiai duspragesteron enenegmenon genomenos, etethnekei komidei paida touton apheis. autos de eis eschaton aporias hekon, epi chrusochoian echoresen akrotatos te egeneto. epei de he phusis autoi meizonon oregeto mathematon, pros logikas theorias etrapeto. kai deta sugginetai Paulinoi artios apo tes Turou eis Antiocheian aphikomenoi: eti kata tous Konstantinou chronous toutou ekroato, pollen epieikos phainon tes asebeias ten rhomen eis tas pros tous diapheromenous zeteseis: kai ouch hupostatos ede tois pollois en. epei de Paulinos etethnekei, Eulaliou tritou kai eikostou apo ton apostolon echontos ton thronon, polloi ton hupo tou Aetiou elenchomenon deinon poiesamenoi pros andros demiourgou kai neou kata kratos elaunesthai, sustantes exelasan auton tes Antiocheias. exelatheis de eis ten Anazarbon aphikneitai. ho de ede tachista dunameos pases pimplamenos meizous aei ton dedomenon aphormon eisephere tous karpous. ho de ouden epaueto tous men dielenchon, phaulos de ampischomenos kai hos etuche zon. houtos hairesiarches en, hos kai atheos epeklethe epi tou megalou Konstantinou. ta auta men oun ephronei Areioi kai ten auten sunekrotei doxan: pros de areianizontas diekrineto. en de kai proteron hairetikos anthropos Aetios kai toi Areiou dogmati diapuros sunegorein espeuden: en gar tei Alexandreiai mikra paideutheis anazeugnusi. kai katalabon ten en Suriai Antiocheian, enteuthen gar en, hupo Leontiou tou tote tes Antiocheias episkopou cheirotoneitai diakonos. euthus oun sunexephonei tous entunchanontas ek ton Aristotelous kategorion dialegomenos, tous eristikous katorthokos logous. epistolas te sunekattue pros basilea Konstantion. all' ei ta auta tois areianizousin elegen, homos hupo ton oikeion ou dunamenon sunienai to periskeles ton logismon hos hairetikos ho homophron autois enomizeto. kai dia touto ekdiochtheis tes auton ekklesias edoxen autos me boulesthai koinonein autois. kai nun eisin ex ekeinou hoi tote men Aetianoi nun de Eunomianoi legomenoi. Eunomios gar tachugraphos on ekeinou kai hup' autoi paideutheis ten hairetiken lexin tou stiphous toutou proeste.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search