Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 527:

alpha,527
Adrianos: basileus Rhomaion. en de to genos bouleutou patros estrategekotos Aphrou: houto gar onomazeto: phusin de philologos en hekaterai tei glossei: kai tina peza kai en epesi poiemata pantodapa katelipe. philotimiai te gar aplestos echreto kai kata touto kai talla panta kai ta brachutata epetedeue: kai gar eplasse kai egraphe kai ouden ho ti ou kai eirenikon kai polemikon kai basilikon kai idiotikon eidenai elege. kai touto men ouden pou tous anthropous eblapten: ho de de phthonos autoi deinotatos es pantas tous tini proechontas on pollous men katheile, suchnous de apolese. boulomenos gar panton en pasi perieinai emisei tous en tini huperairontas. kak toutou kai ton Phaborinon Galaten ton te Dionusion ton Milesion tous sophistas kataluein epecheirei tois te allois kai malista toi tous antagonistas sphon exairein, tous men medenos, tous de brachutatou tinos axious ontas. houtos en epistolei egrapse ta te alla megalophronesamenos, kai epomosas mete ti ton demosioi sumpheronton poiesein mete bouleuten tina aposphaxein, kai exoleian heautoi, an kai hotioun auton ekbei, proseparasamenos: all' homos dieblethe eis polla. houtos en hedus men entuchein kai epenthei tis autoi charis, tei te Latinon kai Hellenon glottei arista chromenos: ou men epi praoteti tropon agan ethaumazeto, peri te ten ton demosion chrematon espoudakos athroisin. houtos phusei toioutos en hoste me monon tois zosin alla kai tois teteleutekosi phthonein: ton goun Homeron kataluon Antimachon ant' autou esegen, hou mede to onoma polloi proteron epistanto. eitionto men de tauta te autou kai to panu akribes to te periergon kai polupragmon: etherapeue de auta kai anelambane tei te allei epimeleiai kai pronoiai kai megaloprepeiai kai dexioteti, kai toi mete tina polemon taraxai kai tous ontas pausai, mete tina chremata adikos aphelesthai, kai pollois polla kai demois kai idiotais charisasthai. en de periergotatos kai manteiais kai manganeiais pantodapais echreto. paidika te autou egegonei Antinoos tis: ektise de polin kai sunoikisen ap' autou te onomase. kai tina horonta Antinoon legein. houtos es Pannonian aphiketo kai ton Istron meta ton hoplon dienexato. kai touto hoi parontes barbaroi exeplagesan.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search