Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 524:

alpha,524
Adrasteia: hoi men tauton tei Nemesei legousi, labein de tounoma para Adrastou tinos basileos. e apo Adrastou tou palaiou, nemesethentos eph' hois ton Thebaion katelazoneusato, hidrusamenon hieron Nemeseos, ho meta tauta prosegoreuthe Adrasteia. Demetrios de ho Skepsios Artemin phesin einai ten Adrasteian apo Adrastou tinos hidrumenen. ho de Antimachos legei: esti tis Nemesis megale theos, he tade panta pros makaron elache, bomon de hoi eisato protos Adrestos potamoio para rhoon. enioi mentoi hos diapherousan sunkatalegousin autei tei Nemesei, hos Menandros kai Nikostratos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search