Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 478:

alpha,478
Adiaphoria: ameleia choris paratereseos. to de adiaphoron dichos legetai: hapax men to mete pros eudaimonian mete pros kakodaimonian sunergoun, hos echei ploutos, doxa, hugeia, ischus kai ta homoia: endechetai gar kai choris touton eudaimonein, tes poias auton chreseos eudaimonikes ouses e kakodaimonikes. allos de legetai adiaphoron to mete hormes mete aphormes kinetikon, hos echei to artias echein epi tes kephales trichas e perittas, e ekteinai ton daktulon e susteilai, ton proteron adiaphoron kai ouketh' houtos legomenon: hormes gar estin ekeina kai aphormes kinetika. dio ta men auton eklegetai, ton de heteron ep' ises echonton pros hairesin kai phugen. ton adiaphoron ta men legousi proegoumena, ta de apoproegoumena. proegoumena men ta echonta axian, apoproegoumena de ta echonta anaxian. axian de ten men tina sumblesin pros ton homologoumenon bion, hetis esti peri pan agathon: ten de einai mesen tina dunamin e chreian sullambanomenen pros ton kata phusin bion homoion eipein, hentina eispheretai eis ton kata phusin bion ploutos, hugeia: ten de euexian amoiben dokimastou, hen an ho empeiros ton pragmaton taxei, homoion eipein ameibesthai purous pros tas sun hemionoi krithas. proegoumena men oun einai, ha kai axian echein: hoion epi men ton psuchikon euphuian, technen, prokopen kai ta homoia: epi de ton somatikon zoen, hugeian, rhomen, euexian, artioteta, kallos: epi de ton ektos plouton, doxan, eugeneian kai ta homoia. apoproegoumena de epi men ton psuchikon aphuian, atechnian kai ta homoia: epi de ton somatikon thanaton, noson, astheneian, kachexian, perosin, aischos kai ta homoia epi de ton ektos penian, adoxian, dusmeneian kai ta paraplesia: oute de proechthe oute apoproechthe ta medeteros echonta. eti ton proegoumenon ta men di' hauta proektai, ta de di' hetera, ta de kai di' hauta kai di' hetera. di' hauta men euphuia, prokope kai ta homoia: di' hetera de ploutos, eugeneia kai ta homoia: di' hetera de kai di' hauta ischus, euaisthesia, artiotes. di' hauta men, hoti kata phusin esti: di' hetera de, hoti peripoiei chreias ouk oligas. homoios de echei kai to proegoumenon kata ton enantion logon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search