Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 470:

alpha,470
Adiabene: haute he chora keitai pro tes Mesopotamias hos epi anatolen peran tou Tigretos. en autei de esti kai asphaltos he legomene naphtha. legetai de Adiabene dia to einai pleious potamous en autei kai duscheresteran poiein ten diabasin. ekei esti kai he Nineui. tosauten de asphaleian poiei tois ktismasin he asphaltos, hoste tais optais plinthois kai tois leptois lithois summigeisa ischurotera ginetai pantos siderou. ekeise de esti kai to Aornon stomion, ex hou deinon pneuma anadidotai, hoste pan men epigeion zoion, pan de ptenon apophtheirein kai ei pros to tuchon osphresaito. kai ei eskedannuto, ouk an oikisthe ho choros, alla kat' eutheian aneisi kai oligon anerchomenon palin antanaklatai. kai ek toutou ta te en hupseloteroi petomena soizetai, kai ta perix nemomena. kai Adiabenos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search