Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 463:

alpha,463
Aden: halis e eis koron, hikanos, arkountos. e labros, katakoros. en Charmidei: epei de ton toiouton aden echomen. kai Herodotos: hos de aden eichon kteinontes, ta loipa auton elaunon. epinemomenou te aden tou puros tas anchou teichon oikias, taraches eplesthe he polis. kai authis: hoi de oinoi aden echronto hesperioi kai es nukta teleutontes. kai authis: hoi de aden kai apeiros sposi tou oinou kai anatrapentes ekeinto hos etuchon auton hekastoi eikei. kai authis: tou de oinou kai ton allon aden enepimplanto hoi Keltoi ten te phusin ontes akrateis kai choran echontes, hoti me pros Demetriakous karpous, ton allon agonon kai aphua. ta te somata autois megala onta kai truphela kai sarkon hugron mesta, kai hupo tes adephagias kai methes es onkon kai baros execheito: es dromous de kai ponous adunata pampan. kai hupo hidrotos kai asthmatos hopou ti deoi exeluonto tacheos. kai authis: hoi de basilikoi en exousiai genomenoi tou aden ta demosia katanaliskein Subaritikos ton neon kraipalan energoun.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search