Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4599:

alpha,4599
Apheis kai Apallaxas: to men apheis estin, hotan apolusei tis ton enklematon, hon enekalei autoi. to de apallaxas, hotan peisei ton enkalounta apostenai kai meketi enkalein. houtos Demosthenes kai Isaios. esti de kai houtos eipein, hos aphiesi tis monon ekeinon, hon enkalei: apallattei de, hotan mede allon tina hupolipetai hautoi logon pros ton enkaloumenon. esti de kai touto para toi Demosthenei. kai paroimia: apheis ten huperan ton poda diokei. he paroimia para Huperidei. epi ton parenton men ta spoudaiotera, peri de ta phaula diatribonton. huperai d' eisi nautikai schoinoi, hais metagetai to keras. kai Apheisthai paizein legetai epi ton en tais heortais argounton kai pros paidian apheimenon: malista de epi paidon apheimenon paizein. zetei en toi antitupesai.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search