Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4576:

alpha,4576
Apheles: ho de epiphthengetai barbarikon men ti kai apheles, energon de homos chresimon, hos dei proteron aposobein tas melittas kai epeita to meli scholaiteron anaireisthai. kai Apheles, epi tou hugies kai holokleros, e megas kai anepikolutos. kai apheles homoios. miso ten aphele, miso ten sophrona lian. epi tes aponerou kai dosipugou. kai ta epistolia aphelos graphein. kai Aphelon pedion. Aristophanes peri Kratetos: hos polloi rheusas epainoi dia ton aphelon pedion errei, kai tes staseos parasuron ephorei tas drus kai tas platanous kai tous echthrous prothelumnous: aisai d' ouk en en sumposiois plen, doru sukopedile, kai, tektones eupalamon humnon: houtos enthesen ekeinos. nun d' humeis auton horontes paralerount' ouk eleeite, ekpiptouson ton elektron kai toutou ouk et' ontos ton th' harmonion diachaskouson: alla geron on perierrei, hosper Konnas, stephanon men echon, dipsei d' apololos, hon chren dia tas proteras nikas pinein en toi prutaneioi. toutestin eudokimesas pollakis. ho gar Kratinos heauton epeinesen en Putinei legon: anax Apollon, ton epon tou rheumatos kanachousi pegai, dodekakrounon stoma, Ilissos en tei pharungiai: ti an eipoimi; ei mege epibusei tis autou to stoma, kataklusei tois stomasin.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search