Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4565:

alpha,4565
Aphauanthesomai: xeranthesomai. kai Aphauei. Aristophanes: tous allotrious amon stachus, toutous en xuloi desas aphauei, kapodosthai bouletai. toutestin ho Kleon tous allotrious kamatous autos georgon kai karpoumenos. ainittetai de pros ten polin, hoti tou Demosthenous propeponekotos autos ten niken epigraphetai peri ton en Sphakteriai. nun de stachus ekeinous, hous ekeithen egagen, en xuloi desas aphauei, kapodosthai bouletai. epi ton aichmaloton. apo tou ametou stachus eipen, hous zontas axein katepangeilamenos ho Kleon emprothesmos egage. phesin oun: ekeinous, hous desas egagen, apolusai dianoeitai. kai Aphauein, kaiein. apoxurein tadi, ta kato d' aphauein.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search