Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4542:

alpha,4542
Auchema: semnologema. hupsoma. kai hoti oute auchematos, eph' hou nun eisin, hekontes hupobesontai, kai poiesousin exousian soi prattein, ho ti an autois hupolambaneis sunoisein. kai authis: apo hoias lamprotetos kai auchematos tou protou eis hoian teleuten kai tapeinophrosunen aphikto.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search