Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4528:

alpha,4528
Autoschedion: ek tou sunengus topou. e to ek suntomou. kai Autoschedios, automatos, suntomos. kai Autoschediazosin, autonomos prattosin. Ailianos: Rhomaioi de eupragian paranomon oute niken telestheisan, hes ho archon me ekoinonesen, espazonto, hina me autoschediazosin en tais praxesin hoi hupekooi. kai authis: huper megalon hekein kai adunaton autoschediasthenai.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search