Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4509:

alpha,4509
Automachein: to di' heautou dikazesthai, alla me di' heterou. kai Automachesai: hotan antipoietai tis oikias e choriou, kai eie ho peprakos men axiochreos hoste dokein apotisai ten zemian kai sunistasthai ten diken pros ton antipoioumenon, bouloito de ho diakatechon ten oikian e to chorion idion hautoi genesthai agona pros ton amphisbetounta, touto automachesai kaleitai.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search