Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4505:

alpha,4505
Autolekuthoi: Demosthenes kata Kononos. etoi anti tou euzonos tinas kai hetoimos pan hotioun poiein kai hupomenein. e anti tou penetas, meden allo kektemenous e lekuthous. e autourgous. e anti tou eis plegas hetoimous kai hoion tuptontas kai mastigountas kai hubrizontas. e tous ek procheirou didontas argurion kai hetoimous pros tas mixeis. kai gar eichon en tais lekuthois arguria, kai lusantes de pollakis ten lekuthon echronto toi himanti pros to mastigoun.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search