Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 45:

alpha,45
Abimelech: onoma kurion. huios Gedeon. houtos epataxe tous adelphous autou ek ton eleutheron andras ebdomekonta epi lithon hena, ex hon ouk apeleiphthe plen Ioatham tou neoterou diadrantos. hos kai paraporeuomenou tou Abimelech meta tou laou anelthen epi ten koruphen tou orous, kai eparas ten phonen autou ephe pros autous parabolen toiauten. akousate mou, andres Sikimon, kai akousei humon ho theos. poreuomena eporeuthesan ta xula tou chrisai basilea eph' heauton. kai eipan tei elaiai: basileuson eph' hemon. kai eipen autois he elaia: apheisa ten pioteta mou, hen edoxasen en emoi ho theos kai hoi anthropoi, poreutho archein ton xulon; kai eipon ta xula tei sukei: deuro, basileuson eph' hemas. kai eipen autois he suke: apheisa ten glukuteta mou kai to gennema mou to agathon poreutho archein ton xulon; kai eipon ta xula pros ten ampelon: deuro, basileuson eph' hemon. kai eipen autois he ampelos: apheisa ton oinon mou kai ten euphrosunen ton anthropon poreutho archein ton xulon; kai eipon panta ta xula tei rhamnoi: deuro, su basileuson eph' hemas. kai eipen he rhamnos pros ta xula: ei en aletheiai chriete me humeis tou basileuein eph' humas, deute, hupostete en tei skiai mou, kai ei me, exelthoi pur ap' emou kai kataphagei tas kedrous tou Libanou. kai nun ei en aletheiai kai hosioteti epoiesate meta tou patros mou kai meta tou oikou autou kai ebasileusate ton Abimelech huion tes paidiskes autou epi tous andras Sikimon, euphrantheiete en autoi, kai euphrantheie kai ge autos en humin: ei de me, exelthoi pur ex Abimelech kai kataphagoi tous archontas humon kai tous oikous auton: kai exelthoi pur ek ton andron Sikimon kai kataphagoi ton Abimelech. kai apedra Ioatham apo prosopou Abimelech adelphou autou. ho de Abimelech erxen epi ton Israel ete tria. kai exapesteilen ho theos pneuma poneron ana meson Abimelech kai ana meson andron Sikimon. kai ethetesan hoi andres Sikimon en toi oikoi Abimelech tou epagagein adikian kai to haima ton o# huion Gedeon epi ten kephalen Abimelech. kai gar apelthon polemesai purgon kai prosengisas tei thurai tou purgou empresai auten, erripse gune klasma mulou epi ten kephalen autou kai sunetripse to kranion autou. kai epiboesas tachu eipe pros ton aironta autou ta skeue: spason ten rhomphaian sou kai thanatoson me, me pote eiposin: gune auton apekteine. kai kentesan auton to paidarion aneile. kai epestrepsen ho theos ten ponerian Abimelech, hen epoiese toi patri autou apokteinas tous o# adelphous autou. kai pasan ten ponerian andron Sikimon epestrepsen ho theos eis ten kephalen auton kata ton logon kai ten paroimian Ioatham.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search