Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 449:

alpha,449
Ader: ho aliterios, ho epanastas Solomonti. pais houtos en, Idoumaios genos, ek basilikon spermaton. katastrepsamenou de ten Idoumaian Ioabou tou Dabid strategou kai pantas tous en akmei kai pherein hopla dunamenous diaphtheirantos mesin hex, phugon houtos heke pros Pharao ton Aiguptou basilea. ho de philophronos auton hupodexamenos oikon te autoi didosi kai choran eis diatrophen kai genomenon en helikiai lian egapa, hos kai tes autou gunaikos autoi dounai pros gamon ten adelphen, onoma Thaphinen, ex hes huios autoi genomenos tois tou basileos paisi sunanetraphe. akousas oun ton Dabid thanaton en Aiguptoi kai ton Ioabou, proselthon edeito tou Pharao epitrepein autoi badizein eis ten patrida. tou de basileos anakrinontos, tinos endees on e ti pathon espoudake kataleipein auton, tote men ouk apheithe, husteron de kath' hon ede kairon Solomoni ta pragmata kakos eiche dia tas proeiremenas aitias kai paranomias kai ten orgen ten ep' autois, tou theou sunchoresantos toi Pharaoni ho Aderos heken eis ten Idoumaian. hos tes Surias basileusas katetreche ten ton Israeliton choran, epitithetai de Solomoni.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search