Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4458:

alpha,4458
Aurelianos: basileus Rhomaion, ta polemia deinos eskemenos, akathektos de peri ten gnomen kai polu pros omoteta rhepon ton te kata polin episemon thanatoi pollous ezemiosen hupo Zenobias elenchthentas, chalepos tis kai phonikos huparchon kai mallon anankaios strategos eper hairetos basileus, en panti de kairoi duscheres kai aprositos, hos mede ton oikeion haimatos diameinai katharos: ten gar tou paidos gameten kai anenkleton diechresato. tou de ton stratioton tagmatos kai ton exitelon kai dialelumenon ethon hos epipan gennaios en epanorthotes. zetei peri autou chresmon en toi ai ke pathoi.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search