Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4452:

alpha,4452
Auxe: he blastesis. trephesthai kai auxesthai legetai ekeina, ta kata pan morion trephomena kai auxomena. ta de kata prosthesin auxesthai dokounta ou kata pan morion heauton auxontai, dio oude auxesis ep' ekeinon legetai, alla prosthesis. ean gar epi soron sitou prostheso heteron siton, ou di' holon ton morion tou sorou he prosthesis gegonen, all' eph' henos, kath' ho he prosthesis egeneto. legetai de touto kai epi lithon: hosper an ei kai to pur auxesthai legoi tis xulon pleionon prostithemenon. houto kai ta metalla auxetai, hugras ousias exothen peripageises, ex hes sunestekasi, kai tautes metaballouses epi ten auten ousian hupo tes en tei gei phusikes dunameos ek tou pantos. hoste epi ton empsuchon kai echonton moria legetai to auxesthai.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search