Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4450:

alpha,4450
Auxentios: Mopsouestias episkopos: hos en ton homologeton onomazomenon. en de para ton epiphanos toi basilei Likinioi strateusamenon ton hupographeon toutou genomenos, hous de notarious Rhomaioi kalousi. to de tes homologias toionde gegonen eidos: en en tini tes basilikes hestias aulei krene te hudatos kai ep' autei Dionusou agalma kai ampelos megale perikeimene kai skieron epieikos kai sunerephe ton hapanta topon ergazomene. entautha ho Likinios kata prophasin apagoges aphikomenos, tou te Auxentiou autoi kai allon pollon ek tes therapeias parepomenon, eis ten ampelon anidon etheasato botrun horaion tina kai megan ton klematon apaioroumenon. touton prosetaxe toi Auxentioi temein. ho de autika to prosertemenon tais anaxurisin autou machairion aphelomenos eteme meden hupeidomenos. ho oun Likinios pros auton: thes toinun ton botrun, ephe, pros tois tou Dionusou posin. ho de, me, o basileu, apekrinato, Christianos gar eimi. kakeinos: oukoun ekpodon oichesei tes strateias apopausamenos: thateron gar toin duoin ananke poiein. ho de meden mellesas ten te zonen heautou luetai kai asmenos exechoresen, hos eiche, ton basileion. kai auton hoi ephoroi meta tina chronon husteron episkopon estesanto tes Mopsouestias. toutou de adelphos neoteros Theodoros en, aner ton Athenesi paideuthenton: hos kai autos chronoi husteron episkopen tes Tarsou ekklesias etuche klerosamenos. ho gar de Aetios ta protera di' heautou ton te Eudoxion auton kai allous tous pleistou logou axious didaskon, epeide ton Eunomion eis to tes didaskalias proubibasen ergon, toutoi ede kata to pleiston anth' heautou didaskaloi echreto pros tous allous kai tous malista teleoteras matheseos deomenous. kai gar ekeinos men en archas paraschein aristos, houtos de tas dotheisas ergasasthai kai saphos te hama kai megaloprepos hermeneusai parapolu dunatoteros.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search