Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4426:

alpha,4426
Authentes: ho autocheir, e ho hauton anairon. dio par' Isokratei authentes. Lusias idios auto etaxen epi ton l#: kaitoi di' heteron eirgazonto tous phonous. ho gar authentes aei ton autocheira semainei. kai Authentesanta, kurion genomenon. me opheilein auton authentesanta tous hupo zonen sunechein. hoti Mithridates dietaxato tous Rhomaious anairein kai epempse grammata eis tas poleis, to basilikon sphragisma echonta, miai te hemerai taxas anagnonai kai parachrema ta gegrammena praxai, hopos me promathontes tines phulaxontai. apokteinai gar autois ekeleuse panth' hontina Rhomaion heurosi: kai athla ou monon tois autoentais sphon esomenois, alla kai tois demois, par' hois an apothanosi, pros to plethos ton teleutesanton etheke: timorian te tois pheisomenois tinos auton megalen horise. paragetai de authentes houtos. esti rhema pho, to phoneuo: ex hou kai phonos. ek toutou kata paragogen pheno dia tou e psilou, aphairesei tou ph eno. ex autou entes kai meta tes auto antonumias autoentes. kai epei psila psilon hegeitai kai dasea daseon, tropei tou t eis th, authentes, ho autocheir. epekratese de he sunetheia kai kechretai toi onomati anti tou despotes: hoper estin akurolexia.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search