Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 4425:

alpha,4425
Authekasta: auta ta genomena, hoion akritos, kai suntomos, kai apotomos. e ta hapla kai alethe autoakribos. kai Authekastos, akribes, kai austeros toi logoi, kai aparenkletos toi tropoi, aparakaluptos. hoi toinun apechthanomenoi pros auton dia to authekaston ton nomon kai amikton lambanontai te kai ep' autophoroi halonta paranomounta edeiknusan.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search